Novinky

Novinky

PRÁVNÍ NOVINKY - 24

Novinky pro podnikatele, období od 16. 7. do 22. 7. 2019

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

 • 176/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 177/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • 178/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 179/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 180/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
 • 181/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 182/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 183/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title