Evidence skutečných vlastníků

Ke dni 1. ledna 2019 vznikla povinnost veškerým právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku oznámit místně příslušnému rejstříkovému soudu svého skutečného majitele, a to na úrovni fyzické osoby.

Ostatním právnickým osobám jakožto spolkům, příspěvkovým organizacím atp. tato povinnost vznikne až ke dni 1. 1. 2021. Ačkoliv se může jevit povinnost uvést skutečného vlastníka i u právnických osob, které mají jako jediného společníka jedinou fyzickou osobu, jako nadbytečná, tak i na tyto se daná povinnost vztahuje.

Tato povinnost vznikla právnickým osobám v návaznosti na novelizaci zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Skutečným vlastníkem společnosti je fyzická osoba, která právně nebo fakticky (např. jakožto osoba ovládající) přímo nebo nepřímo vykonává rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu.

Samotný návrh na zápis, případně změnu údajů o skutečném majiteli se podává na tzv. inteligentním formuláři, ke kterému je třeba připojit listiny, z nichž zapisované údaje vyplývají. Tyto listiny nejsou právními předpisy přesně definovány, ale měly by z nich dostatečně vyplývat skutečnosti tvrzené v návrhu na zápis. Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud dle sídla právnické osoby či svěřenského fondu, jehož se zápis týká. Zápis lze rovněž provést přímým zápisem prostřednictvím notáře. Rejstříkový soud zápis provede v zákonem stanovené lhůtě 5- ti pracovních dnů. O provedeném zápisu pak rejstříkový soud nevydává žádné rozhodnutí ani potvrzení, samotná evidence je neveřejná, nicméně provedení a správnost zápisu mohou vybrané oprávněné osoby, mimo jiné i advokáti, zjistit nahlédnutím do evidence skrze jim poskytnutý dálkový přístup.

Ačkoliv konec lhůty pro nahlášení osoby skutečného vlastníka byl stanoven již na den 1. 1. 2019, současná právní úprava za pozdní zápis skutečného vlastníka zatím neváže žádnou peněžitou sankci – pro zápisy učiněné po 1. 1. 2019 je však na rozdíl od loňského roku již stanoven soudní poplatek za zápis ve výši 1.000,- Kč. I nyní však může porušení této povinnosti, tedy nezapsání skutečného vlastníka, způsobit právnické osobě závažnou újmu, a to např. vyloučením ze zadávacího řízení veřejných zakázek.

Neexistence peněžitých sankcí za nesplnění povinnosti registrace však nepotrvá dlouho. V současné době je připravována vládní novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která má již obsahovat škálu sankcí za nedodržení povinnosti právnické osoby uvést do evidence skutečných majitelů stanovené údaje.

Článek je publikován také na webu www.epravo.cz.

 
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology