Koronavirus s ohledem na jeho právní aspekty

*informace jsou aktualizované ke dni 16. března 2020

 • Nouzový stav
 • Současná omezení a opatření
 • Vybrané pracovněprávní aspekty
 • Koronavirus jako důvod neplnění smluvních povinností

I. Nouzový stav

 • Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný také jako SARS CoV-2) nouzový stav od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.  

II. Současná omezení a opatření

V oblasti fungování provozoven a omezení pohybu osob

 • S účinností od 16. března od 00.00 hod. do 24. března do 6.00 hod je na celém území ČR vyhlášena karanténa, která občanům umožňuje pouze dopravit se do a z práce nebo v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností, navštívit lékaře a obstarat si základní životní potřeby (nákup, jednání u orgánu veřejné moci), či absolvovat nutnou cestu za rodinou. Individuální procházky v přírodě jsou dovolené. Zároveň je zakázán např. i prodej ubytovacích služeb, vyjma ubytoven a lázeňských zařízení;
 • s účinností od 13. března 2020 od 6.00 hod do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob; to samé platí i v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellness službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích, bazénech a turistických inf. centrech. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby. Zákaz se ale nyní vztahuje i na schůze soukromých osob (valné hromady atp.);
 • s účinností od 14. března 2020 od 06.00 hod platí také zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích, a to až do odvolání;
 • s účinností od 14. března 2020 od 6.00 hod. do 24. března 2020 do 6.00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin, časopisů, tabákových výrobků, prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně. Zároveň se zákaz nevztahuje na hobby obchody a na stavebniny ve smyslu velkoobchodního prodeje, na květinářství, autoservisy, odtahové služby a STK. Na provoz advokátních kanceláří se zákaz nevztahuje též;
 • s účinností od 14. března 2020 od 6.00 hod. do 24. března 2020 do 6.00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení;
 • s účinností od 14. března 2020 od 6.00 hod. se zakazuje provoz heren a kasin, a to až do odvolání.

V oblasti cest do a ze zahraničí

 • od 13. března 2020 od 12.00 hod. platí mimořádné opatření nařizující, že všichni občané ČR a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR až na výjimky udělené ministrem vnitra, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových oblastí, mají povinnost tuto skutečnost nahlásit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a strávit 14 dní v karanténě. Této povinnosti se vyhnou řidiči nákladních vozidel a autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, posádky vlakových čet a vozmistři, lodní kapitáni a členové posádek plavidel a posádky vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu;
 • od 16. března 2020 od 0.00 hod. platí zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu ČR; a dále je od stejného data pro občany ČR a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vyhlášen zákaz vycestovat z ČR s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka ministrem dopravy;
 • překračovat hranice v rámci přeshraničního styku bude povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zaměstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice.

V oblasti justice

 • Vláda zařadila nemoc COVID-19 do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání, bude trestné;
 • Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby všichni předsedové soudních senátů s ohledem na předcházení riziku šíření infekce přehodnotili již nařízená jednání z hlediska jejich nezbytnosti. Obdobné opatření platí i pro další nařizování soudních jednání. Tímto vzniklá prodlení v soudních řízeních nebude Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu svých dohledových pravomocí považovat za průtahy v řízení;
 • zakazují se návštěvy ve věznicích, to se však nevztahuje na obhájce.

III. Pracovněprávní aspekty
 

 

Nucené uzavření provozovny

 • Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na aktuální situaci, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 Zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku;
 • usnesení vlády týkající se uzavření provozoven však automaticky nevede k uzavření provozovny samotné, ale pouze k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny, což znamená, že v některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby atp.;
 • v případě, že epidemie způsobí dočasné omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, ale provozovna nebude nuceně uzavřena, může zaměstnavatel nepřidělovat práci a platit pouze náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Tato možnost a výše náhrady však musí být upravena vnitřním předpisem nebo dohodou s odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele odborová organizace působí). Bližší podmínky týkající se tzv. dočasné nezaměstnanosti Vám poskytneme v samostatném článku.   

Péče o dítě

 • V současné době platí, že pokud pečuje zaměstnanec o dítě mladší 10 let a škola nebo školské zařízení, které dítě navštěvuje, jsou kvůli pandemii koronaviru uzavřeny, má zaměstnanec nárok na volno a dávku ošetřovného. Potřebné potvrzení vydá škola; pokud je dítě starší 10 let, může zaměstnanec požádat o neplacené volno, zaměstnavatel není povinen vyhovět.
 • Ministerstvo práce a sociální věcí v současné době předkládá návrh zákona, jehož cílem je prodloužit délku ošetřovného, a to o dobu, po kterou bude trvat uzavření školy nebo příslušného zařízení. Zároveň by dle navrhovaného zákona měli nárok na ošetřovné i rodiny s dětmi do 15 let a OSVČ.

Home office

 • Zaměstnavatel nemůže práci z domu nařídit, není-li to upraveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, se kterým byl zaměstnanec prokazatelně seznámen. Je však možné určit pravidla pro výkon práce mimo pracoviště a práci z domu zaměstnancům doporučit. Pravidla ideálně upraví vnitřním předpisem a písemnou dohodou se zaměstnancem.  

IV. Koronavirus jako důvod neplnění smluvních povinností

 • Epidemie typu koronaviru nepochybně řadíme mezi případy tzv. vyšší moci, tedy nepředvídatelné objektivní jevy, nad nimiž člověk v zásadě nemá kontrolu a jejichž vznik zpravidla nemohl ovlivnit. Mohou tedy naplnit požadavky § 2913 odst. 2 občanského zákoníku („OZ“), podle kterého se ten, kdo poruší smluvní povinnosti (např. je v prodlení s dodávkou zboží), může zprostit povinnosti k náhradě škody (újmy) za toto porušení v případě, že prokáže, že mu ve splnění dané povinnosti bránila „mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“ Důležité je, že tato překážka nesmí vzniknout až v době, kdy už byl „škůdce“ se svou povinností v prodlení;
 • koronavirus, respektive důsledky z této epidemie plynoucí, by mohl založit i podstatnou změnu okolností ve smyslu § 1765 OZ, kdy by v důsledku této změny došlo k hrubému znevýhodnění postižené smluvní strany. V takovém případě by se mohla postižená strana dovolávat práva jednat o změně smlouvy či požádat soud o změnu či zrušení smlouvy. Musí přitom prokázat, že nemohla takovou změnu okolností rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala (či se jí stala známou) až po uzavření smlouvy. Tato možnost však odpadá u smluv, kde strany použití § 1765 vyloučily, což se děje často;
 • dále připadá v úvahu i institut tzv. následné nemožnosti plnění ve smyslu § 2006 OZ, kdy povinnost smluvního plnění zaniká v důsledku toho, že se daný dluh stal nesplnitelným. Praktickou uplatnitelnost tohoto ustanovení na případy epidemií omezuje fakt, že se tohoto ustanovení nelze dovolat v případě, že lze dluh splnit, byť se zpožděním či s většími náklady, za ztížených podmínek či prostřednictvím třetí osoby. Pouhý fakt, že se plnění stalo obtížnější, však odpovědnosti nezbavuje (§ 1765 OZ);
 • je důležité zároveň zdůraznit, že i v těch případech, kdy bude koronavirus legitimním důvodem pro vyloučení odpovědnosti za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti, neznamená to, že porušení smlouvy jako takové zanikne. Proto bude moci druhá smluvní strana - např. kupující, kterému prodávající z důvodu epidemie nedodal zboží od smlouvy pro toto porušení odstoupit (nemusí tedy útrpně čekat, než epidemie pomine). Podobně nelze zcela vyloučit, že i když nebude muset „škůdce“ hradit porušením způsobenou škodu, bude muset zaplatit sjednanou smluvní pokutu za toto porušení, neboť u ní v zásadě není možnost liberace. Bude však nutno přihlížet i ke skutečnosti, zda by případná smluvní pokuta byla v souladu s dobrými mravy.

 

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology