Koronavirus - schválené vládní kroky k podpoře zaměstnanosti

1.4.2020

Vláda na jednání dne 31. března 2020 schválila finální podobu Programu podpory zaměstnanosti Antivirus (dále jen „Program Antivirus“), který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavním cílem Programu Antivirus je zabránění masivnímu propouštění zaměstnanců.

Podstatou Programu Antivirus je částečná úhrada náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů.

Výše příspěvku z Programu Antivirus se liší dle důvodu vzniku překážky v práci, což vyplývá z níže uvedené tabulky s výší náhrady mzdy a příspěvku z Programu Antivirus v konkrétním případě:

Podmínky Programu Antivirus:

  • zaměstnavatel dodržuje zákoník práce;
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď ke dni podání vyúčtování náhrady mezd (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce);
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody;
  • mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými prostředky.

 

Administrace Programu Antivirus

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR. V současné době je možné žádat o příspěvek za období od 12. března 2020 (vyhlášení nouzového stavu) do 30. dubna 2020 včetně (pro příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců za duben 2020 bude žádáno v květnu 2020), předpokládá se však prodloužení i na měsíc květen 2020.

  • Podání žádosti

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti zaměstnavatele o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku (dále jen „Žádost“). Žádost bude podávána pracovišti Úřadu práce ČR místně příslušnému dle sídla zaměstnavatele, a to výhradně elektronicky (prostřednictvím webové aplikace, datové schránky či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem), přičemž po vyplnění Žádosti se automaticky generuje dohoda, která se považuje za podepsanou ze strany žadatele (povinnost Úřadu práce ČR dohodu podepsat se tím však nezakládá). Žádost bude možné podat od 6. dubna 2020, kdy má být spuštěna webová aplikace za účelem podání Žádostí. Povinnou součástí Žádosti je doklad o zřízení účtu (již zřízený bankovní účet, ze kterého jsou vypláceny mzdy/náhrady mezd zaměstnancům), na který bude Úřad práce ČR zasílat finanční prostředky.

  • Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku

Úřad práce ČR přezkoumává, zda byla Žádost podepsána osobou oprávněnou, existenci uvedeného bankovního účtu, identifikační údaje zaměstnavatele a splnění podmínek pro uzavření dohody. V případě správnosti Žádosti, Úřad práce ČR podepíše dohodu o poskytnutí příspěvku a zašle ji zpět zaměstnavateli.

  • Vyúčtování náhrad mezd

Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidenci docházky za příslušný kalendářní měsíc (za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna), v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné sociální a zdravotní pojištění. Následně zaměstnavatel předloží prostřednictvím webové aplikace Úřadu práce ČR vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, na které požaduje příspěvek. Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce (čestné prohlášení je součástí vyúčtování a ztvrzením vyúčtování dojde automaticky k podpisu čestného prohlášení). V případě, že zaměstnavatel požaduje příspěvek na náhradu mzdy z důvodu karantény zaměstnanců či z důvodu uzavření či omezení provozu z v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, pak je zaměstnavatel povinen uvést příslušné krizové opatření (usnesení vlády), resp. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví či  krajské hygienické stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz či omezit činnost, a to číslem usnesení nebo číslem jednacího příslušného dokumentu.

  • Poskytnutí příspěvku

Úřad práce ČR provede kontrolu poskytnutých informací a po ověření jejich správnosti vyplatí příspěvek na účet zaměstnavatele.

  • Kontrolní činnost a sankce

Úřady práce ČR budou po celou dobu realizace Programu Antivirus i po jeho skončení provádět plošné kontroly dodržování podmínek pro vyplacení příspěvku. Při kontrole bude muset zaměstnavatel prokazovat zejména pracovní smlouvy; vnitřní předpisy upravující překážky v práci, případně dohody s odborovými organizacemi opravňující k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce; mzdové listy a evidenci docházky prokazující vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy; v případě vzniku prostoje či částečné nezaměstnanosti pak doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod. Porušení podmínek písemné dohody o poskytnutí příspěvku je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno příslušnému finančnímu úřadu, který v případě zjištění porušení rozpočtové kázně může uložit zaměstnavateli penále. Úmyslné zneužití příspěvku může být také klasifikováno jako trestný čin.

 

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology