Přísnější regulace kapitálových trhů je za dveřmi

Od 3. ledna 2018 nabyde účinnosti nová právní úprava, která dopadá na oblast kapitálových trhů a zásadně rozšiřuje jejich existující regulaci.

Zpozornět by měli zejména obchodníci s cennými papíry, provozovatelé trhů s investičními nástroji a investiční zprostředkovatelé. Změny přichází se zákonem č. 204/2017 Sb., který novelizuje zejména zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, trestní řád, trestní zákoník a další1 (dále jen „Novela“). Novela má zejména za cíl harmonizovat české právní předpisy na úseku kapitálového trhu s následující evropskou právní úpravou: směrnice 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů (MiFID II), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR).

ORGANIZOVANÝ OBCHODNÍ SYSTÉM

Nově bude právně upravena nová obchodní platforma, tzv. organizovaný obchodní systém (OTF), která bude fungovat vedle již existujícího evropského regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému. Organizovaný obchodní systém tvoří organizované platformy, na kterých se obchoduje stále častěji, ovšem až do účinnosti novely stály mimo regulaci, tzv. over-the-counter (OTC). Na OTF se bude moci obchodovat pouze s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise či deriváty. Provozovat OTF bude moci jen osoba s příslušným povolením ČNB či orgánu dohledu jiného členského státu EU.

Zavedení nové obchodní platformy s sebou logicky přináší také vznik nové hlavní investiční služby, a to provozování organizovaného obchodního systému.

REGULACE ALGORITMICKÉHO A VYSOKOFREKVENČNÍHO OBCHODOVÁNÍ A HTF

Novela zavádí regulaci algoritmického obchodování, které nebylo dříve nijak speciálně regulováno. Speciální formou algoritmického obchodování je pak vysokofrekvenční obchodování, při kterém se velký počet operací provádí pomocí algoritmů ve velmi krátkých časových úsecích, přičemž zde hrají roli setiny vteřin. Algoritmické obchodování, tím spíše vysokofrekvenční obchodování, můžou mít výrazný podíl na nestabilitě tohoto trhového segmentu. Zavádí se tak speciální požadavky na řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry (OCP), který provádí algoritmické obchodování. Takový OCP bude dále povinen České národní bance či dohledovému orgánu jiné členské země EU, kde provádí algoritmické obchodování, podávat informace o svých obchodech a vést o nich záznamy. Těmito informacemi jsou zejména podrobnosti o parametrech obchodování, popis povahy strategií pro algoritmické obchodování, podrobnosti o zkoušení svých systémů a další.

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Velkých změn dozná institut tzv. investičního zprostředkovatele, kterým je osoba, jež přijímá a předává pokyny týkající se investičních nástrojů a poskytuje investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, ovšem zároveň nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Nově nebude možno vykonávat tuto činnost jen na základě registrace u ČNB, ale bude potřeba k tomuto získat přímo povolení ČNB. Investiční zprostředkovatelé budou muset hradit roční správní poplatek za účelem prodloužení platnosti povolení k činnosti investičního zprostředkovatele.

V souvislosti s výše uvedeným budou osoby poskytující finanční poradenství povinny informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu o tom, zda poskytují svou nabízenou službu závisle, či nezávisle.

EMISNÍ POVOLENKY

Novela nově zařazuje emisní povolenky mezi investiční nástroje, které tak budou nově spadat pod regulaci finančních trhů. Doposud přitom ZPKT reguloval pouze finanční deriváty, kde podkladovým aktivem byly emisní povolenky. U ostatních investičních nástrojů dochází ke sjednocení terminologie s terminologií právní úpravy dalších členských států EU.

SANKCE

Novela přináší také změny ve správních i trestních sankcích při porušení pravidel obchodování na kapitálovém trhu. U trestného činu manipulace s kurzem investičních nástrojů došlo v reakci na ovlivňování referenční úrokových sazeb k rozšíření skutkové podstaty o jednání spočívající v poskytnutí nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace. Novela přináší také novou systematiku a terminologii správních sankcí (zejména s ohledem na připravovaný přestupkový zákon) a implementuje horní hranice pokut. Ty tak v řadě případů nově dosahují výše až 450 000 000 Kč.

ZÁVĚR

Nová právní úprava reaguje na nové trendy na kapitálových trzích rozšířením regulace. Mezi nejpodstatnější změny patří zavedení organizovaných obchodních systémů jako nových regulovaných platforem, speciální regulaci algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování, nové povinnosti pro investiční zprostředkovatele a změny v sankcionování v případě porušení zákonných pravidel při obchodování na kapitálovém trhu.

[1] (i) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), (ii) zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (iii) zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (iv) zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (v) zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů, (vi) zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Mgr. Ing. Marcel Janíčekadvokát

+420 211 222 244

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Marek Hruška, právní asistent

+420 211 222 247

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology