• Domů
  • Novinky
  • Články
  • Novela exekučního řádu a možnosti pružného vymáhání pohledávek z podnikání

Novela exekučního řádu a možnosti pružného vymáhání pohledávek z podnikání

Postupy při vymáhání pohledávek
Známe to všichni. Každá obchodní společnost, korporace či podnikatel se v rámci své podnikatelské činnosti nakonec dostane do situace, kdy jeho obchodní partner, neplatí své pohledávky z obchodní činnosti.
Doporučeným postupem pro zajištění úhrady pohledávek v rámci zejména rozsáhlejší podnikatelské činnosti je existence zavedených postupů hlídajících splatnost pohledávek, bonitu dlužníka, možnosti vymáhání apod. Přitom tato činnost je u některých společností dovedena do poměrně sofistikovaných vnitřních systémů či vede k zřízení zvláštních kreditních či obdobných oddělení.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se stále zvyšuje i potřeba zajištění některých druhů pohledávek příslušnými zajišťovacími instituty (zajištěním dluhu, směnkou, bankovní zárukou apod.), ne vždy je však takovéto zajištění reálné a odpovídající hodnotě běžné pohledávky z obchodního styku.

Nicméně jednou dojde k tomu, že se některé pohledávky podnikatele dostanou do fáze, že je třeba běžené postupy spojené s urgencí pohledávek přeměnit v efektivní variantu jejich vymáhání. To vše v době, která je hektická, postupy vymáhání se stále omezují, a i na poctivé věřitele dopadá aktuálně logický společenský tlak způsobený velkým množstvím osob v problematických exekucí končících až dluhovými pastmi. Běžný poctivý podnikatel je nucen a dokonce povinen domáhat se svých pohledávek legální cestou, neboť to nemůže být on, komu zůstane černý Petr druhotné platební neschopnosti či si jen nemůže dovolit „dotovat“ nepoctivé či problematické obchodní partnery.


Aktuální změny exekučního řádu z pohledu věřitele
Důvodem pro aktuální nutnou zvýšenou pozornost věřitelů v otázce vymáhání pohledávek je i současná novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), tedy novela č. 286/2021, vedená ve Sbírce zákonů v částce 126, účinná již od 1. ledna 2022.

Tato novela obsahuje zásadní změny dopadající na široký okruh subjektů, mění ovšem především právní úpravu dotýkající se přímo věřitelů, každý zodpovědný věřitel by tedy měl tyto blížící se změny při svém přístupu k vymáhání pohledávek zohlednit.

Mezi nejzásadnější novinky pro věřitele v této novele exekučního řádu patří především následující omezení možností vymáhání:
  • omezení a „zastřešení“ délky exekuce v případě, pokud se vymáhání jeví jako neúspěšné, a to právě u exekucí na peněžitá plnění. Přichází například nové pravidlo, že pokud v době posledních 6 let nestačí v exekuci vymožená plnění ani na úhradu nákladů exekuce, vyzve exekutor věřitele k souhlasu se zastavením exekuce a v případě požadavku na pokračování v exekuci na zaplacení (zatím předpisy neurčené, ale očekává se částka do 500 Kč) zálohy na další vedení exekuce ve lhůtě 30 dnů. Takto lze prodloužit exekuci o další 3 roky a následně ještě jednou o další 3 roky, když doba 12 let je pro neúspěšnou exekuci lhůtou limitní a exekuce budou zastavovány. Přitom ale novela exekučního řádu počítá s tím, že se doby prvých 6 let bude započítávat i část exekuce probíhající před účinnosti novely, ovšem s tím, že prvé exekuce budou moci být zastavovány při splnění zákonných podmínek až jeden rok po účinnosti novely, tedy až po 1. lednu 2023;
  • změna započtení výtěžku vymoženého v rámci exekučního řízení, tedy nový způsob započítání výtěžku na náklady exekuce a následně již rovnou na jistinu dluhu a teprve následně na úroky z prodlení a náklady oprávněného. Tato změna ve způsobů použití výtěžku z vymáhání pohledávek v exekuci sice dopadne až na pohledávky spojené s účinností novely, taktéž plně nekoresponduje s hmotněprávní úpravou obsaženou v občanském zákoníku (zejména u dlužníků, kteří nejsou spotřebitelem), nicméně zejména u menších pohledávek podstatně mění celkovou výši vlastní konkrétní exekucí finálně vymožené pohledávky;
  • omezení mobiliárních exekucí jako nástroje vymáhání především menších pohledávek, kde jsou nejen zakotvena přímo omezení u některých kategorií dlužníků (důchodci, osoby, jimž dluh vnikl v dětství apod.). Omezení mobiliárních exekucí je přitom rozšířeno i o možnost dlužníků vyhnout se takovéto mobiliární exekuci v případě, pokud budou platit dobrovolně od 1.500 Kč z nezabavitelného minima, a to každý měsíc. Navíc mobiliární exekuce budou nadále umožněny pouze v případech, pokud dlužník disponuje majetkem minimálně ve výši 36násobku měsíční splátky.
V rámci výše uvedené novelizace Exekučního řádu sice neprošla opakovaně navrhovaná teritorialita exekutorů, ze které se v poslední době stala spíše politická otázka. Již výše uvedené přijaté úpravy ovšem znamenají omezení možností vymahatelnosti některých pohledávek a těchto by si měli být do budoucna věřitelé dobře vědomi a svůj přístup tomuto trendu přizpůsobit.

Výše uvedená novela exekučního řádu obsahuje i další zásadní změny týkající se exekucí, například značné rozšíření informační povinností zaměstnavatelů – plátců mzdy – se související administrativní zátěží.


Nové, pružnější přístupy k vymáhání pohledávek
Možností, jak zefektivnit vymáhání pohledávek v této době, kdy se vymáhání stále komplikuje, je vícero, mezi ty nejpružnější patří stále předání vymáhané pohledávky advokátní kanceláři. Litigační tým poradenské skupiny SAMAK vedený Michalem Šebánkem aktuálně čítajícím dalších šest kolegů s dlouholetou praxí nabízí klientům nový efektivní nástroj soudního vymáhání nesporných pohledávek z podnikání – webovou platformu czech-collection.cz. Přestože se litigační tým poradenské skupiny SAMAK zabývá především nejrůznějšími komplexními soudními spory z občanského, obchodního a korporátního, správního i trestního práva, je vymáhání pohledávek, včetně těch z obchodního styku, nezanedbatelnou součástí praxe týmu.

Výhodou vymáhání pohledávek prostřednictvím advokátní kanceláře je nejen erudovanost při posouzení vymahatelnosti nároků a odborné zázemí, ale i zkušenost s mimosoudním a soudním vymáháním pohledávek včetně všech procesních záludností soudního řízení.

Další výhodou tohoto postupu je i ekonomická stránka vymáhání pohledávek, když v případě úspěšného vymáhání pohledávek prostřednictvím advokátní kanceláře jsou náklady právního zastoupení uloženy k zaplacení dlužníkovi. To je zásadní rozdíl oproti inkasním a jiným obdobným agenturám, kde takovýto nárok není právními předpisy dán.

Postup v rámci nové platformy czech-collection.cz je přitom takový, že po zaslání podkladů potřebných k vymáhání pohledávky dojde k prověření účelnosti soudního vymáhání takovéto pohledávky. Litigační tým zvolí nejvhodnější způsob vymáhání pohledávky, když většinou následuje zaslání předžalobní výzvy se lhůtou k dobrovolnému splnění povinnosti. Pokud dlužník svůj dluh dobrovolně nesplní či neuzavře splátkový kalendář apod., dojde k zintenzivnění vymáhání cestou podání žaloby či příslušného platebního rozkazu soudu či rozhodčímu soudu. Následně dochází k zastoupení věřitele v soudním řízení a v případě, že dlužník dluh nesplní dobrovolně ani poté, co mu tato povinnost bude uložena soudním rozhodnutím, je podání exekučního návrhu prověřeným transparentním exekutorům.

Komfortním nástrojem platformy czech-collection.cz je také možnost předem si na webové aplikaci spočítat náklady spojené s vymáháním pohledávky a posoudit tak účelnost soudního vymáhání pohledávky.

Litigační tým je složen z odborníků a je vybaven profesionálním zázemím, což zaručuje maximální efektivitu při vymáhání pohledávek spojeného s dostatečným důrazem na zájmy klienta – věřitele.


Mgr. Michal Šebánek
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology