Ochrana brandu u soudu

Stačí při ochraně brandu společnosti teoretická škoda bez konkrétního zavinění, abychom se mohli proti neoprávněnému zásahu bránit? Lze také podat zdržovací a odstraňovací žalobu? Čtěte více ...

Brandy tvoří stěžejní prvek každé právnické osoby a zároveň představují nehmotné aktivum právnických osob tvořené zejména názvem, grafickým symbolem, znakem, písmeny, číslicemi nebo jejich kombinací. Takovéto jedinečné kombinace slouží k identifikaci a diferenciaci obchodní společnosti od jiných konkurenčních značek, a právě proto je jejich chránění zákonem tak důležité. Pod pojmem brand zahrnujeme jak značku, tedy nechráněné označení sloužící k označení a odlišení výsledků lidského díla, tak ochranné známky, tedy registrované značky zapsané do rejstříku ochranných známek.

Brandům je poskytována poměrně široká ochrana jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. V případě, že konkurent svým jednáním ohrozí brand jiné obchodní společnosti, lze se proti takovému porušování práv průmyslového vlastnictví bránit soudně či mimosoudně. Mezi mimosoudní prostředky řadíme mediaci, kdy prostřednictvím kvalifikovaného prostředníka, zpravidla vybraného ze seznamu Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví, dojde ke smírnému vyřešení sporu, nebo se lze se sporem obrátit na některý z rozhodčích soudů, který ve věci závazně rozhodne rozhodčím nálezem.

V případě, že dojde k zásahu do práv k brandu, může se právnická osoba dle ustanovení § 135 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), domáhat upuštění od těchto neoprávněných zásahů do práva na ochranu jejího názvu a její dobré pověsti nebo může požadovat odstranění následků takového zásahu. Ochrana těchto osobních práv právnických osob stojí na principu objektivní odpovědnosti, zavinění tedy není vyžadováno a je dostačující, aby byl neoprávněný zásah schopen vyvolat nemajetkovou újmu. V takovém případě se lze upuštění od protiprávního zásahu domáhat tzv. žalobou zdržovací nebo v případě odstranění následku neoprávněného zásahu se bude jednat o tzv. žalobu odstraňovací, případně lze obě žaloby kumulovat. Zdržovací žalobou se žalobce domáhá, aby žalovaný, tedy původce neoprávněného stavu, upustil od daného protiprávního jednání, které buď stále trvá, nebo reálně hrozí jeho opakování v budoucnu. Naopak smyslem odstraňovací žaloby je odstranění následku vyvolaného protiprávním zásahem do práv konkrétní právnické osoby a výrok soudu tak zpravidla ukládá žalovanému pozitivní povinnost, aby něco vykonal, čímž má být alespoň zčásti obnoven stav existující ještě před oním zásahem. V praxi se často prostřednictvím odstraňovací žaloby žalobce domáhá změny obchodní firmy konkurenčního podnikatele, a to buď úplnou změnou obchodní firmy či vypuštěním její části nebo naopak jejím rozšířením. Je na místě také upozornit na skutečnost, že věcně příslušnými soudy jsou v podstatě u všech sporů vyplývajících z práv k nehmotným statkům dle ustanovení § 9 odst. 2 OSŘ krajské soudy a ve věcech průmyslového vlastnictví,  je věcně a místně příslušný jako soud prvního stupně Městský soud v Praze.

Krajním prostředkem ochrany brandu je jeho ochrana prostředky trestního práva. Zvláštní část trestního zákona v hlavě VI., trestné činy hospodářské, zahrnuje i trestné činy proti průmyslovým právům, konkrétně ve vztahu k brandům se jedná zejména o trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Ustanovení § 268 trestního zákoníku v sobě obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty. Odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty může být potrestán ten, kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje. Druhou skutkovou podstatu by naplnil takový pachatel, který by pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitelné nebo by uvedl do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně opatřené označením původu nebo zeměpisným označením anebo takovým označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nebo služby nabídl, zprostředkoval, vyrobil, dovezl, vyvezl nebo jinak opatřil nebo přechovával. V takovém případě může být pachatel potrestán odnětím svobody až na dva roky, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

Ochrana osobnostních práv, včetně osobních práv právnických osob, bezpochyby patří mezi nejdůležitější zákonem chráněné zájmy. Vzhledem k tomu, že se s brandy setkáváme prakticky každodenně, je nezbytně nutné zajistit i účinnou ochranu práv vlastníků brandů. Doufám tedy, že výše nastíněné způsoby ochrany i Vám napomohou domoci se svých práv na ochranu brandu.

 

Mgr. Martin Švehlík, advokát 

Mgr. Kristýna Březinová, advokátní koncipient 

SAMAK právo & daně

Odkaz na epravo.cz.

 
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology