Právní novinky - období od 4.1. do 29.1 2021

Novinky pro podnikatele, období od 4. 1. do 29.1. 2021.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

●1/2021 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou
úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí


●2/2021 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou
úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky


●3/2021 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů


●4/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České
republiky


●5/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České
republiky

●6/2021 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až
78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů


●7/2021 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72
odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., §
47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb.,
a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019
Sb.


●8/2021 Sb.
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)


●9/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření


●10/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●11/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●12/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●13/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


●14/2021 Sb.
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost
České republiky


●15/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


●16/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●17/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●18/2021 Sb.
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a
prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního
očkovacího centra a jeho částečné obsluze


●19/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.


●20/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných
zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů


●21/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru
SARS CoV-2


●22/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření


●23/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●24/2021 Sb.
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I
a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence


●25/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku,
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o
skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů


●26/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


●27/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a
střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve
vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice


●28/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o
zbraních


●31/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●32/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●33/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology