Firemní pohledávky

Nemarněte  svůj čas, protože právo nechrání toho, kdo své pohledávky nevymáhá. Mimosoudní vymáhání nemá žádné stanovené lhůty, je založeno na dobrovolném plnění dlužníka a nestaví promlčecí lhůty.

Požadujte náklady vymáhání. České soudy akceptují náhradu nákladů za právní zastoupení pouze u vymáhání prostřednictvím advokáta.

Neplaťte vyšší daně než musíte. Svou pohledávku můžete daňově odepsat a požadovat vrácení zaplacené DPH, jen pokud ji soudně vymáháte.

Naše metoda postupu jednoduše spočívá v:

  • precizní orientaci v případu
  • navržení odpovídající strategie zohledňující zájmy klienta
  • definování rozhodujících argumentů a obranných valů
  • přihlédnutí k možným lidským aspektům konkrétního sporu
  • v průběžném vyhodnocování postupu v průběhu celého sporného řízení
  • zohlednění vývoje právní úpravy a tendencí judikatury v průběhu všech fází sporu z procesního i hmotněprávního hlediska.

Samozřejmostí je náš vyvážený přístup k rizikům a nákladům sporu.

1. Insolvenční řízení a navazující incidenční spory

Úpadek podniku je událost, která má zásadní důsledky nejen pro dlužníka samotného, ale i pro jeho statutární orgány a věřitele. Přitom řešení úpadku je specializovaná právní činnost, která vyžaduje specifické odborné znalosti a orientaci v insolvenčním právu. 

Jaký bude přínos? 

Jste-li věřitelem, provedeme Vás insolvenčním řízení, od začátku do konce s cílem, maximalizovat uspokojení Vaší pohledávky. Naším úkolem je zabránit vyvádění majetku z majetkové podstaty a dohlížet na řádný průběh insolvenčního řízení.

Jste-li dlužníkem nebo členem statutárního orgánu dlužníka, je naším úkolem využít nástrojů insolvenčního práva k sanaci Vašeho podnikání a zároveň Vás maximálně ochránit proti sankcím a negativním právním následkům spojeným s porušením povinností dlužníka v úpadku.

 

V čem je přidaná hodnota našich služeb?

Naší filozofií je pomáhat chránit a rozvíjet hodnotu vlastního podniku. Díky tomu, že součástí SAMAKu je multioborový restrukturalizační tým složený z podnikových poradců, advokátů a daňových poradců, dokážeme  řešit složité sanace a insolvence podniků, a to jak z pohledu dlužníka, tak i věřitele.

2. Korporátní spory

Spory mezi členy korporací (společníky apod.) a jejich orgány komplikují běžné fungování obchodní korporace a často dokonce i paralyzují její činnost. Tyto spory mohou vést k trvalému poškození až zániku obchodní korporace, i když by byl její business jinak zdravý a úspěšný. Korporátní spory umožňují vyřešení těchto problematických situací buď mimosoudně, nebo v rámci soudního řízení.

Jaký bude přínos?

Můžete se věnovat svému podnikání a neztrácet čas nekonečnými diskusemi stran sporu. My Vás ve sporu zastoupíme a tím odbouráme osobní rovinu sporu. Najdeme vhodné řešení sporu, eliminujeme zbytečné či šikanózní postupy účastníků sporu, případně řešíme postupy vůči problematickým členům korporací a členům jejich orgánů.

 

V čem je přidaná hodnota našich služeb?

Naše filozofie vedení korporátních sporů považuje za hlavní cíl zachování businessu samotné obchodní korporace, protože to je zpravidla to, na čem se strany sporu vždy shodnou a o co zpravidla všechny strany usilují. Z této perspektivy pak hledáme podnikatelsky optimální win-win řešení. V rámci SAMAKu spolupracujeme s kolegy s korporátní, daňovou a podnikovou praxí, a proto dokážeme nalézt rovněž technicky optimální řešení.

3. Zastupování v soudních řízeních

V rámci běžné obchodní činnosti podnikatelských subjektů vznikají desítky sporů vzniklých ze zcela různých důvodů, od běžného denního chodu podnikání přes spory z nedodržování či dokonce porušování smluv či právních předpisů, majících ve svém konečném důsledku dopad na finanční situaci těchto podnikatelských subjektů.

Jaký bude přínos?

Provedeme komplexní posouzení věci a navrhneme účinnou obranu proti neoprávněně uplatňovaným nárokům dalších subjektů, případně naopak efektivní domáhání se vlastních nároků vzniklých z obchodní činnosti. Samozřejmostí je také odlišení a eliminace zbytečně vedených sporů, oproti tomu účinné domáhání se svých práv v soudním řízení.

 

V čem je přidaná hodnota našich služeb?

Jsme schopni spornou záležitost posoudit a vybrat nejvhodnější možnost postupu, a to při zohlednění rizik sporu, neboť každý spor v sobě může nést rizika. Zároveň dbáme od počátku na přípravu procesní a i skutkové stránky sporu, vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem se zastupováním i u soudů všech stupňů zohledňujeme i aktuální vývoj judikatury či tendence v rozhodovací praxi. Snažíme se za klienta bojovat s maximálním nasazením, jednat se soudy na jednu stranu s příslušným respektem, ale na druhou stranu jsme také připraveni o názorech a právních závěrech se soudy podle potřeby účinně polemizovat. Spory totiž často končí až u těchto soudů vyšších instancí. Vždy jsme také připraveni sjednat i výhodný smír či mimosoudní dohodu, pokud to dle našeho názoru odpovídá celkové situaci sporu. Nepodceňujeme v rámci soudních sporů ani lidský faktor, který často v soudní síni výrazně rozhoduje. Dále v rámci kanceláře využíváme i dlouholeté zkušenosti se smluvní agendou, řešení porad klientům v rámci podnikatelské činnosti, zkušenosti z korporátní oblasti atd., kooperujeme s dalšími členy kanceláře specializujícími se na tuto agendu.

4. Zastupování ve správním řízení

V současné době stále přibývá ingerence daňové správy i dalších orgánů státní správy a samosprávy do běžné činnosti i činnosti podnikatelské. Orgány daňové správy či státní správy často postupují selektivně či překračují v konkrétních případech právní předpisy upravující jejich činnost.

Jaký bude přínos?

Připravíme účinnou obranu proti protiprávnímu či problematickému postupu orgánů daňové správy či jiných orgánů státní správy či samosprávy.

Posoudíme situaci a eliminujeme chybné procesní úkony již na začátku řízení či sporů, včetně kvalitní přípravy sporu po procesní i skutkové stránce.

 

V čem je přidaná hodnota našich služeb?

V rámci kanceláře spolupracujeme se zkušenými daňovými poradci, i proto jsme schopni posoudit rizika a pozitivní i negativní dopady celého řízení i sporu pro klienta, a to včetně případů obsahujících složitou daňovou či i specializovanou správní problematiku.

5. Pracovněprávní spory

Komplexní řešení sporů zaměstnavatele se zaměstnanci, neboť zákoník práce a další předpisy pracovního práva jsou stále koncipovány na ochranářském principu zaměstnance a v případě nevhodně zvoleného způsobu ukončení pracovního poměru, nebo nesplnění formálních požadavků na dokumentaci k ukončení pracovního poměru mohou zaměstnavateli vzniknout značné náklady.

Jaký bude přínos?

U zaměstnavatelů úsporu Vašich nákladů v případě neoprávněných nároků ze strany zaměstnanců, případně snížení zbytečných budoucích nákladů v případě problematických ukončení pracovních poměrů.

U zaměstnanců naopak domožení se svých oprávněných nároků vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem.

 

V čem je přidaná hodnota našich služeb?

Jsme schopni komplexně posoudit a vyhodnotit celkové dopady, pracovněprávního sporu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, a to včetně finančních. Dále jsme schopni vyjednat a zajišťovat komplexní mimosoudní dořešení sporné věci, což eliminuje zcela budoucí náklady spojené se sporem.

SAMAK se také zabývá spory z odpovědnosti za škoduobhajobou v trestních věcech majetkových a hospodářských. Neváhejte se na nás obrátit.

Garant oblasti

close ribbon