Senior advokát se specializací na korporátní právo

V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.  Konkrétně správce daně vytýkal klientovi, že nepřijal rozumná a zároveň efektivní opatření, aby si opatřil dostatečné důkazy o tom, že zboží dodal zákazníkovi registrovanému v jiném členském státě EU k DPH, tj. že klient nemohl být v dobré výře, že jeho zákazník DPH z dodaného zboží v Dánsku skutečně odvede (mechanismus reverse charge). Správce daně přitom zejména poukazoval na  vyjádření klienta, že nepožadoval od osob jednajících jménem zákazníka doložení oprávnění jednat za zákazníka, a na formální nesrovnalosti v daňových dokladech klienta.

Klient se na SAMAK obrátil až ve fázi po provedení prvotních výslechů, kdy dospěl k závěru, že stávající daňový poradce nemá dostatek zkušeností s vedením komplikovaných daňových sporů. Po převzetí právního zastoupení v daňovém řízení jsme nejprve sestavili projektový tým z daňových poradců a litigačních advokátů, kteří analyzovali procesní a důkazní situaci klienta a navrhli strategii vedení daňového sporu a strukturu "obranných valů", tj. argumentů a důkazů, které každý sám o sobě byl způsobilý dosáhnout zproštění klienta podezření ze strany správce daně. Výsledkem správně zvolené strategie bylo, že správce daně po několika kolech dokazování, včetně dokazování cestou mezinárodní právní pomoci, postupně snižoval své požadavky na doměření daně, až konečně v roce 2023 na své požadavky v rámci odvolacího řízení zcela rezignoval a klienta zprostil veškerých podezření z neodvedení daně.

V uvedeném případě se nám opět potvrdila účinnost naší metody vedení daňových sporů, která vychází z následujících principů:

  •  vstoupit do řízení s kvalifikovaným týmem daňových poradců a litigačních advokátů hned v rané fázi daňového sporu, protože klienti bez adekvátního zastoupení udělají v raných fázích sporu nejvíce chyb,
  • vyhodnocení procesní a důkazní situace klienta a stanovení účinné strategie vedení daňového sporu,
  • průběžné přizpůsobování strategie jednotlivým fázím daňového sporu, když řízení před správcem daně, před Odvolacím finančním ředitelstvím a správním soudem vyžadují jiné procesní postupy a argumentaci,
  • důsledné využití všech důkazů a argumentů ve prospěch klienta, což u daňových sporů vyžaduje kombinovat znalost daňové a účetní problematiky se znalostí procesních pravidel a soudní judikatury v daňových věcech.

Máme radost, že klient ohrožení ze strany správce daně přežil a že tak může pokračovat ve svém úspěšném podnikání.

close ribbon