Mezigenerační obměna

Mezigenerační obměnou rozumíme proces, kdy majitel (majitelé) společnosti chtějí ukončit či omezit své aktivní působení ve firmě a více se věnovat jiným aktivitám či odpočinku. V rámci předání rodinné firmy se většinou majitel (majitelé) společnosti zamyslí nad možností zainteresování rodinného člena, obvykle potomka, kterého vnímá jako svého nástupce. Pokud se pro tento krok rozhodne, nastává další rozhodovací proces a to zda společnost vybranému nástupci předat jako celek nebo zda bude společnost řídit rodinný holding.

Mezigenerační obměna je příležitostí se důkladně zamyslet nad budoucností firmy, nad vizí rodiny i firmy zároveň.

1. Předání společnosti v rámci rodiny

Jde o nejjednodušší přímý majetkový převod na některé členy rodiny.

Je to příležitost vytvořit akcionářské mechanismy, které by měly jednak chránit zájmy rodiny na zachování kontroly nad firmou i její hodnotu, a zároveň stále umožňovaly akceschopnost firmy. Často je největším nepřítelem rodinných firem vnitřní spor a zablokování rozhodovacích mechanismů je právě jednou z hlavních příčin pádu nejenom rodinných firem.

V prvním kroku dochází k samotnému založení potřebné korporátní struktury, která může mít podobu obchodní společnosti, různých typů fondů, nadace a podobně. Jak je uvedeno výše, forma struktury záleží na potřebách rodiny. Mějme však na paměti dlouhodobé hledisko, zřizujeme strukturu, která má existovat mnoho dalších let.

O konečné podobě by tedy neměl rozhodovat výlučně aktuální stav legislativního prostředí tak, jak dnes vidíme v některých případech rodinné konsolidace. Akcionáři či beneficienty rodinného holdingu se stanou členové rodiny v takovém poměru a rozložení, jaký bude v rodině dohodnutý.

Akcionářská dohoda následně přesně definuje práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny, kteří následně jmenují manažery jednotlivých společností, které rodinný holding ovládá. Mnohokráte je také nezbytným krokem k vytvoření dobře nastaveného rodinného holdingu restrukturalizace současných společností, jež vytváří hodnoty, zisk a jsou základem příjmu rodiny.

Je nutno se zamyslet nad dalším fungováním daných společností, nastavit nová pravidla pro interní komunikaci, stanovit nové postupy řízení a kontroly. Dále může také dojít k restrukturalizaci majetku společnosti. Například k oddělení hmotného majetku od výrobních procesů. Těmito kroky můžeme podstatně pomoci ochraně rodinného majetku a zachování prosperity i do budoucna.

Na začátku celého procesu předání společnosti potomkům je třeba si odpovědět na dvě základní otázky – Proč chci firmu předat? Jaký výsledek očekávám? S odpovědí pomůže dobře stanovená rodinná strategie založena na vzájemné důvěře a loajalitě, které předchází dlouhé, upřímné a ne vždy příjemné diskuze. Vyjasnění a vyčištění rodinných vztahů pak dá základ pro sepsání všech nezbytných pravidel, stanovených cílů opírající se o jasnou vizi do dokumentu Rodinné ústavy.Rodinná ústava je dokument, který definuje vize fungování rodiny v rámci podnikatelského prostředí, vymezí základní hodnoty rodiny, a to zejména ve vztahu k vlastnictví rodinné firmy. K rodinné ústavě přistupujte jako k něčemu, co má za cíl především prevenci konfliktů.

Sama o sobě samozřejmě konflikty nevyřeší. Měla by však být právně vymahatelná, abyste mohli vymoci pravidla, která si společně určíte pro klíčové oblasti. Těmi jsou například výplata a výpočet dividend nebo rozsah pravomocí a povinností ředitelů a vlastníků. K tomu vám pomůže uzavřít dohodu akcionářů.

2. Profesionální manažeři

Vytvoření správních orgánů v podobě dozorčích rad a fungování firmy nechat na profesionálních manažerech, jež se zodpovídají „rodinné radě“.

Při rozhodování zakladatelů společnosti ohledně nástupnictví dochází často i k tomu, že nemají komu firmu předat. Společnost se následně může přeměnit na rodinný holding, budou jasně stanovena majetková práva jednotlivých členů, dále také i povinnosti ohledně kontroly nad fungováním firmy a plněním vizí ohledně dalšího vývoje.

Pokud se v rámci řešení nástupnictví ve společnosti díváme do řad managementu, máme jistou výhodu, díky již vybudovaným osobním vztahům. Pokud bude převod udělán klasickým způsobem prodeje, bude zřejmě jednodušší příprava společnosti na prodej (management většinou společnost zná dokonale), za to bude pravděpodobně složitější samotná struktura prodeje a transakční dokumentace (financování akvizice, záruky pro banku, transakční vypořádání v čase atp.).

Každopádně můžeme volit i alternativu, že společnost přejde do rukou managementu jen částečně. Jistý podíl na strategických rozhodovacích procesech by i nadále zůstal v rámci původního majitele, respektive jeho rodiny.

Založení rodinného holdingu

Samotný vznik rodinného holdingu je pouze právní úkon, kdy založíme společnost dle platných zákonů ČR. Může se jednat o společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, či jinou právní formu.

Důležitější však je, jak se členové, této nově vzniklé společnosti, dohodnou na jejím fungování. Je nutno si ujasnit důvody, proč vlastně vzniká, dále vize, jak má být spravována v čase a rámci dalších generací, principy nakládání s rodinným majetkem, jak budou probíhat převody vlastnických práv, jak se budou řešit spory, atd.

V rámci zakládání rodinného holdingu je vhodné již nastavit strukturu a procesy v nově vznikající společnosti. Jelikož cílem je kumulovat rodinný majetek tak, aby byl zachován i pro další generace, může být rovnou do této společnosti částečně převeden nemovitý majetek, který nadále bude spravován rodinným holdingem.

Také je vhodné nastavit vlastnické struktury vzhledem ke společnostem, jež rodinný holding ovládá (spravuje) – převod podílů na rodinný holding.

Firemní ústava

Firemní ústava je dokument, spíše můžeme říci kodex, v němž zakladatelé nastavují svoji představu o fungování rodiny v rámci podnikatelského prostředí – rodinného holdingu.

Dává představu, jak by měl být rodinný majetek zachováván i pro další generace, jak by měl být spravován a rozvíjen.

Měl by nastavit pravidla pro možnost angažování jednotlivých členů rodiny v rámci holdingu, ovládaných společností a nemovitého majetku.

3. Svěřenské fondy nebo strukturované rodinné holdingy

Vzniklé zejména z důvodů kumulace a ochrany majetku rodiny.

Jedná se o proces, kdy společnost předáme do rukou jiné osoby či společnosti. Jde již o klasickou formu M&A prodeje společnosti. Na tuto skutečnost je zapotřebí firmu jistým způsobem připravit a také udělat několik základních kroků k úspěšnému prodeji firmy.

Pověření vedení společnosti externím managerem

V situaci, kdy nemáme vhodného nástupce z řad rodiny (nebo zatím jen nedospěl), a přesto chceme společnost zachovat v rámci rodiny pro další generace, můžeme využít možnosti najmutí externích manažerů.

Může se jednat o časově omezenou dobu, než se dokončí daný projekt, popřípadě než se bude moci angažovat management z řad rodiny.

Prioritní zájem, ve většině případů, je udržení stávajícího rodinného majetku, jeho rozvoj je spíše druhořadým požadavkem.

Jde o správu majetku takovým způsobem, kdy management vykonává konkrétní kroky na základě společné dohody se členy rodinného holdingu, jež určují strategické cíle, rozhodnutí a obecné požadavky na nakládání s jejich majetkem.

Úplný odprodej společnosti

V rámci uvažování o odchodu z aktivní účasti na chodu firmy, se můžeme dostat i do situace, kdy nedokážeme identifikovat vhodné nástupce. Nikdo z rodiny není vhodný kandidát, či možná ani nechce pokračovat v započatém díle, nebo prostě jen nástupce není.  Mezi členy současného vedení společnosti také nejsou vhodní, schopní a ochotní nástupci.

V tomto případě, pokud jsme již rozhodnuti nepokračovat v podnikatelské činnosti (ať již ze zdravotních důvodů, zájmu o jiné aktivity či jiných důvodů), doporučili bychom zřejmě přemýšlet o prodeji společnosti. Tento krok je potřeba si dobře rozmyslet a hlavně udělat jisté přípravy na něj.

 

SAMAK pomůže s realizací a správným nastavením vašich představ o dalším fungování společnosti ať ve formě rodinného holdingu, svěřeneckého fondu či jiné. Naši poradci mohou významně pomoci při převodu vašich vizí o budoucím fungování společnosti do reálné podoby i se vzájemnými rodinnými vazbami. Pomohou vás provést celým procesem přeměny, jak po stránce právní, tak i účetní či daňové.

Garant oblasti

close ribbon