Daňový audit

Jednatel společnosti s ručením omezeným po několik let pověřoval vedením účetnictví a zpracováním přiznání k dani z příjmů právnických osob osobu, která byla v příbuzenském poměru s jedním ze společníků.

Spolupráce probíhala hladce, nikdo nepředpokládal, že by ve zpracování účetnictví mohly být nějaké nedostatky či, že by přiznání k DPPO nebylo sestaveno v souladu se zákonem o dani z příjmů.

Po letech, kdy ve vztahu ke správci daně panoval relativní klid, provedl finanční úřad kontrolu daně z příjmů i DPH za poslední dvě zdaňovací období.

Představitelé společnosti předložili finančnímu úřadu všechny požadované podklady a měli za to, že jim bude po pár dnech oznámeno, že je vše v pořádku.

Vše v pořádku bohužel nebylo. Pracovníky kontrolního oddělení správce daně bylo zjištěno, že:

  • byly do základu daně zahrnovány veškeré nealkoholické nápoje, které byly zkonzumovány na pracovišti, přičemž i u valné většiny z nich byla též nárokována DPH na vstupu;
  • do daňově účinných nákladů byl účtován nábytek do objektu, který slouží jako letní útočiště pro děti zaměstnanců; i z těchto nákupů byla nárokována DPH;
  • u dvou zaměstnanců, kteří mohou používat firemní vozidla i pro své soukromé účely, nebyla tato skutečnost zohledňována v jejich mzdě, tzn. 1 % z pořizovací ceny aut nebylo předmětem odvodů na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů FO ze závislé činnosti;
  • mezi daňové uznatelné náklady byly zařazeny vstupenky na utkání fotbalové ligy;
  • úroky z půjčky od společníků, které byly v poměrně vysokých hodnotách, ale nebyly dosud uhrazeny, byly ponechány jako částka snižující daňový základ;
  • v evidenci jízd podniknutých firemními vozidly byly zjištěny rozpory mezi místem tankování a místem, kde se mělo vozidlo podle knihy jízd nacházet; tyto jízdy nemohly být uznány jako související s ekonomickými činnostmi společnosti;
  • společnost neunesla důkazní břemeno v rámci cesty jejího vedení do Maroka, která byla zaúčtována jako pracovní cesta a místo, kde bylo prováděno školení manažerských dovedností;
  • počet elektrokol a motocyklů zařazených v majetku neodpovídá skutečným potřebám zaměstnanců, dokonce je i převyšuje;
  • spotřeba elektrické energie na některých odběrných místech nebyla časově rozlišena;
  • rezerva na nevybranou dovolenou byla ponechána jako daňově účinný náklad.

Dále bylo v neprospěch společnosti zjištěno, že si mohla snížit základ daně o dary poskytnuté osobám, u nichž to zákon umožňuje, a daňovou povinnost o zaměstnávání zdravotně postižených osob, z nichž jeden zaměstnanec měl dokonce těžší zdravotní postižení.

Společnosti byla za kontrolovaná období doměřena daň z příjmů i daň z přidané hodnoty. Dále byla sankcionována úroky z prodlení a penále, přičemž se skutečně nejednalo o bagatelní částky.

Související služby

Daňové a účetní služby

Specialisté

+420 777 306 004
Petr Kchimel
SENIOR DAŇOVÝ PORADCE
Specializace na daňové a účetní služby

Ostatní případové studie

Úspěšné zastupování klienta v daňovém sporu o cca 40 mil. Kč
V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.
close ribbon