ESG reporting

ESG reporting

Zkratka ESG (Environmental, Social and Governance) označuje tři klíčová kritéria, která jsou souborem nefinančních ukazatelů výkonnosti, která mají za cíl zajistit, že organizace bude odpovědná. V současné době jsou tato kritéria předmětem rozsáhlých diskusí. Jednotlivé indikátory ESG kritérií mají relativně volný výklad, jako celek však poskytují rámec pro hodnocení udržitelnosti společností, společenské odpovědnosti a vnitřních řídících mechanismů.

 Enviromentální indikátor se zaměřuje na ekologické aspekty podnikání, jako jsou spotřeba přírodních zdrojů, uhlíková stopa, energetická efektivita nebo inovace v oblasti ochrany životního prostředí. Hodnocení dopadu podnikání společností na životní prostředí je pro řadu investorů klíčovým indikátorem a kladou na něj v hodnocení kritérií ESG velký důraz.

 Sociální indikátory se zabývají společenskou odpovědností podniku a jeho vztahem k zaměstnancům, komunitám a společnosti jako celku. Zahrnují hodnocení pracovních podmínek, spokojenost zákazníků, ve smyslu možnosti reklamací nebo např. záruk pro spotřebitele, dále míru charitativní činnosti společnosti, nebo jaké mají dopady na společnost její výrobní procesy.

 Řídící indikátory se týkají způsobu, jakým je společnost řízena a jaké má vnitřní mechanismy. Jimi jsou např. interní kontroly, transparentnost, etické standardy a odpovědnost vůči akcionářům a dalším zainteresovaným stranám.

Pokud jde o právní předpisy, pod ESG spadá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb, které harmonizuje pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce. Nařízení se týká transparentnosti a vyžaduje po nich, aby zveřejňovali informace o svých politikách týkajících se udržitelnosti.

ESG se týká rovněž tzv. Směrnice CSRD, tedy Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků o nefinančním reportování schválená 28. listopadu 2022, která zavádí povinnost podávání zpráv o udržitelnosti pro společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci již od 1. ledna 2024. Od 1. ledna 2025 budou mít povinnost reportovat i další podniky, které splní 2 z následujících 3 kritérií (a) mající 250 a více zaměstnanců, (b) roční obrat vetší než 40 mil. EUR a (c) celková aktiva vyšší než 20 mil. EUR a od 1. ledna 2026 dopadne povinnost reportingu rovněž na malé a střední podniky. Zveřejnění prvních reportů pak proběhne vždy následující rok po vzniku povinnosti reportingu.

ESG kritéria se tak stávají nedílnou součástí moderního podnikání a investování. Vytváří společnosti jakýsi status, od kterého se odvíjí ochota investorů do ní investovat. Děje se tak proto, že investoři přestávají přehlížet hrozby ve formě klimatických změn, genderové diskriminace nebo zaměstnanecké šikany. Dobrý status ESG zároveň pro investory představuje větší budoucí potenciál, jelikož společnost se zajímá o dopady své činnosti a neváhá uvolnit větší prostředky na udržitelnější služby. ESG kritéria se stávají relevantním tématem především v „západním“ prostředí. Proto pokud společnosti usilují o investora ze západu, na ESG se soustředí a aktivněji zaměřují.

A pro takové společnosti tu je poradenská skupina SAMAK. Poskytneme vám komplexní poradenství od zorientování se v dané problematice až po zvolení správného řešení na míru vaší společnosti.

Ostatní novinky

close ribbon