Změny v restrukturalizacích

Co nevidět očekáváme účinnost novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, která byla schválena ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Ač se jedná o transpozici směrnice o přeshraničních přeměnách (ke které mělo mimochodem dojít už před rokem), obsahuje novela i řadu změn v procesu přeměn vnitrostátních, aby se tyto procesy příliš nelišily.

Přínos novely spatřujeme ve zrušení požadavku jmenování znalce soudem. Po účinnosti novely totiž bude, obdobně jako u oceňování vkladů dle zákona o obchodních korporacích, dostačující, pokud si zúčastněné společnosti samy vyberou znalce ze seznamu znalců vedeném ministerstvem spravedlnosti. Proces přeměny tak bude minimálně o 15 dnů rychlejší a o několik dokumentů levnější.

Nenápadné doplnění definice rozhodného dne stanovující, že jako rozhodný den nelze stanovit den předcházející dni vzniku zúčastněné společnosti, odpovídá sice dosavadní praxi, inovaci však nepřináší. V poradenské skupině SAMAK realizujeme přeměny Vám, klientům, opravdu často. Vlastně zde probíhají neustále, a proto si troufáme tvrdit, že pokud při rozdělení společnosti tzv. „zpětně“ můžete založit zcela novou společnost (tj. z jedné společnosti vzniknou ekonomicky dvě společnosti k datu v minulosti), dokázal by zákonodárce jistě umožnit, aby se část jmění rozdělované společnosti sloučila se společností již existující, i když založené až po rozhodném dni (tj. k rozdělení společnosti by došlo např. v dubnu zpětně k  1. lednu, i když by byla nástupnická společnost založena třeba v březnu). Jsme si jistí, že reálně by to v praxi žádné komplikace nevyvolalo. No nic, nadále pro Vás tedy budeme zakládat prázdné projektové společnosti do zásoby pro případ, že by potřeba jejich využití nastala v budoucnu.

Na své si přijdou věřitelé a širší veřejnost. I když se věřitelům zkracuje lhůta pro přihlášení nesplatných pohledávek, budou moci přihlásit i pohledávky podmíněné či budoucí. Nadto se jim dostane i účinnější procesní ochrany, neboť budou-li se bránit žalobou, rozhodne soud přímo o zřízení zajištění jejich pohledávek, nikoli pouze o povinnosti zúčastněné společnosti pohledávky věřitele dozajistit. Všichni pak uvítáme informaci o probíhající přeměně u společnosti, kterou nám obchodní rejstřík nově nabídne již v seznamu vyhledaných subjektů podobně, jak to dnes vídáme u společností v insolvenčním řízení.

Nově se totiž budou údaje o přeměně zveřejňovat už jen pouze v obchodním rejstříku a na internetových stránkách zúčastněných společností, v obchodním věstníku již je budete hledat marně. Jedná se o další finanční úlevu pro zúčastněné, neboť zveřejnění v obchodním věstníku je spojeno s nemalými poplatky. Zároveň však změna klade nový a podstatný požadavek na Vás klienty, který za Vás na plnou moc zajistit nemůžeme, což považujeme za jeden velký krok zpátky.

Opravdovou novinkou je přeměna formou rozdělení vyčleněním. Prozatím jsme znali pouze rozdělení odštěpením, které se týkalo společností sesterských. Pokud jste rozdělili společnost odštěpením se vznikem nové společnosti, znamenalo to, že rozdělením společnosti vznikne její sestra (společník vlastní namísto jedné společnosti dvě). Nově budeme moci dělit společnosti přeměnou i ve vztahu dceřiném, tedy vyčleněním části majetku. Rozdělení vyčleněním se vznikem nové společnosti způsobí, že namísto jedné společnosti bude společník vlastnit společnost, která bude vlastnit další (dceřinou) společnost. Tohoto stavu jsme prozatím byli schopni docílit pouze jinými způsoby. Buď rozdělením do již založené dceřiné společnosti (tudíž dva kroky – založení společnosti a následně rozdělení) nebo vložením části jmění do základního kapitálu nové společnosti, při kterém však automaticky nepřechází právní vztahy související s majetkem. Novou formu přeměny tedy vítáme jako příjemnou alternativu, kterou Vám můžeme nabídnout při plánování strukturalizace Vašeho podnikání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení.

Zaujal Vás článek, nebo je pro Vás téma restrukturalizace aktuální? Ozvěte se naší advokátce Janě Süssmilichové.

Ostatní novinky

close ribbon