Hlášení o osvobozených příjmech

Poplatníci, kteří získali v roce 2023 příjmy vyšší než 5 mil. Kč, a současně se jedná o příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, mají dle § 38v zákona o daních z příjmů povinnost podat správci daně ve lhůtě do 2. 4. 2024 hlášení o těchto příjmech, a to i tehdy, když jim nevznikla povinnost podat přiznání k dani z příjmů.

Každý příjem se posuzuje zvlášť, nejedná se tedy o součet jednotlivých osvobozených příjmů. Typicky se bude jednat o příjmy z prodeje cenných papírů či podílů na obchodních společnostech a o dary od osob v příbuzenské linii.

Výjimku tvoří ty příjmy, jež si je správce daně zjistit sám. Oznamovací povinnost se tak nevztahuje hlavně na příjmy z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí ČR.

Oznámení nemá příslušný formulář a lze je podat buď v listinné podobě, ústně do protokolu anebo elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky, daňové informační schránky se zaručeným podpisem anebo s využitím přístupu se zaručenou identitou.

Jestliže poplatníkovi vznikne současně s podáním oznámení o osvobozených příjmech též povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, lhůta pro podání oznámení je pak tatáž jako pro podání přiznání, tedy 2. 4. 2024, není-li přiznání podáváno elektronicky, 2. 5. 2024 při elektronickém podání, a 1. 7. 2024, podává-li přiznání daňový poradce.

Je potřeba dbát zvýšené pozornosti na to, aby byl termín pro podání oznámení dodržen, neboť sankce za jeho nepodání jsou skutečně drakonické, a sice:

  • 0,1 % z neoznámené částky, podá-li poplatník hlášení opožděně, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 10 % z neoznámeného příjmu, je-li oznámení podáno až po výzvě správce daně,
  • 15 % z neoznámené sumy, pokud není oznámení podáno ani po výzvě správce daně.

Při výpočtu sankce se vychází z reálného ocenění neoznámeného, resp. dodatečně oznámeného příjmu. Potřebujete poradit s hlášením, případně si nejste jisti jestli se Vás to týká? Kontaktujte kolegu Petra Kchimela.

Ostatní novinky

close ribbon