Konsolidační balíček

Poslanecká sněmovna schválila daňový konsolidační balíček, který se dotýká 63 různých zákonů a jenž má za cíl v dalších letech výrazně snížit deficity státního rozpočtu.

Protože se neočekává, že by balíček nebyl schválen Senátem a nepodepsán prezidentem, nastane jeho platnost 1. 1. 2024.

V dalším textu zmiňme některé důležité oblasti, jichž se budou příslušné změny dotýkat:

 DPH

Obě dosud platné snížené sazby DPH 15 a 10 % se sjednocují do jedné, a to ve výši 12 %. Základní sazba 21 % zůstává nezměněna. Jedinou výjimku v sazbách DPH budou tvořit tištěné knihy, jejichž reklamní plocha je nižší než 50 %. Ty nebudou podléhat DPH vůbec, jejich sazba bude tedy 0 %.

Služby a zboží, které dosud podléhaly 10% sazbě DPH, podraží přesunem do 12% sazby o 2 %. Do této kategorie patří například dodávka tepla, vodné a stočné, stravovací a ubytovací služby, léky a některé farmaceutické produkty, vstupné do kin, divadel a dalších kulturních zařízení, pravidelná doprava osob a časopisy. Velké diskuse se vedly okolo tištěných novin, které měly původně přejít do 21% sazby, ale nakonec budou sdílet daňový osud časopisů.

O celých 11 procentních bodů, tedy z 10% do 21% sazby DPH, se přesouvají kupříkladu úklidové, kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi, jízdních kol a kožených výrobků a v minulosti tolik diskutované pivo, které mohlo za splnění určitých podmínek (v rámci poskytnutí stravovací služby, nikoli jako prodej „v kelímku přes ulici“) podléhat pouze 10% sazbě. Pesimisté předvídají, že tato skutečnost přispěje zásadním způsobem k pádu mnoha, zejména pak vesnických krčem.

Z 15% do 12% sazby DPH míří potraviny, některé farmaceutické produkty, na které nebyla dříve uvalena 10% sazba (například potravinové doplňky pořizované v lékárnách), dětské autosedačky a pohřební služby.

Relativně vysoký skok z 15% do 21% sazby zaznamenají nealkoholické nápoje, řezané květiny, palivové dřevo a služby související se sběrem a nakládáním s komunálním odpadem. Stojí za zmínku, že přesun do základní sazby DPH postihne všechny nealkoholické nápoje bez rozdílu, ač se již jedná o neochucenou pramenitou vodu či o cukrem nabitý energetický nápoj. Původní záměr daňově znevýhodnit prokazatelně zdraví škodlivé přeslazené nápoje se tedy jaksi minul účinkem.

Daň z příjmů fyzických osob

Zůstávají v platnosti sazby 15 a 23 %. Vyšší sazba, která se dosud odvíjela od čtyřnásobku průměrné mzdy, bude od roku 2024 svázána již jen s třínásobkem.

Pro zaměstnance to znamená, že do měsíční výše mzdy cca 120 tis. Kč bude uplatňována 15% sazba, od této sumy pak 23% sazba.

Vyjádřeno v ročních hodnotách, jedná se nyní o částku 1 935 552 Kč, jež vychází z měsíční hodnoty 161 269 Kč.

Přesná výše pro rok 2024 není známa, ta bude vyhlášena na počátku příštího roku Českým statistickým úřadem podle vývoje průměrné mzdy. Kdyby byla pro rok 2024 průměrná mzda hypoteticky tatáž jako letos, jednalo by se o roční částku 1 451 664 Kč, po jejímž překročení by došlo k danění vyšší 23% sazbou.

Došlo ke zrušení či omezení některých od základu daně odpočitatelných položek, což se nedotkne jen živnostníků, nýbrž i převážné většiny zaměstnanců.

Ruší se tzv. školkovné, které mělo kompenzovat náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení a jehož maximální výše byla navázána na jednonásobek minimální mzdy, za rok 2023 se jedná o částku 17 300 Kč.

Pokud byly příjmy jednoho z manželů nižší než 68 000 Kč, přičemž se do této částky nezapočítává například rodičovský příspěvek, mohl druhý z manželů uplatnit slevu na dani na vyživovanou osobu ve výši 24 840 Kč. Tato daňová úleva bude od r. 2024 možná již jen u manželky/manžela pečující/-ho o dítě mladší 3 let.

Zcela se ruší sleva na studenta, která nabývala hodnot 335 Kč měsíčně, resp. 4 020 Kč ročně. Studenti tak nebudou poživateli žádných dalších daňových výhod.

Dále již nebude možné od základu daně odečíst příspěvky uhrazené odborové organizaci.

 Daň z příjmů právnických osob

 Daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %. Naposledy bude tedy 19% sazba použita v rámci přiznání k DPPO za kalendářní rok 2023, resp. za hospodářský rok, jehož počátek byl v tomto roce.

 Zdravotní, nemocenské a sociální pojištění

Základna pro výpočet sociálního pojištění u OSVČ již nebude vycházet z 25 % průměrné mzdy, nýbrž ze 40 %, přičemž má být snížená základna zachována v prvních 3 letech podnikání. Minimální pojistné tak nebude představovat částku 2 944 Kč, ale poskočí na 4 710 Kč.

Základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění bylo u OSVČ dosud 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji, po novu to bude 55 %.

Zaměstnanci budou znovu povinni platit nemocenské pojištění, a to ve výši 0,6 % z hrubé mzdy, zaměstnavatelova sazba 2,1 % zůstává zachována. Jedná se o kompromis, aby mohly být zaměstnancům i nadále propláceny první 3 dny pracovní neschopnosti.

Zaměstnanecké benefity

Veliké diskuse mezi vládou a odboráři panovaly i nad tzv. zaměstnaneckými benefity, mezi něž patří například příspěvky na kulturní a sportovní potřeby, rekreaci, poukazy na nákup výrobků zdravotnického charakteru, nadlimitní stravenky apod. Původně mělo dojít k úplnému zrušení jejich daňového a odvodového osvobození, nakonec však bylo nalezeno kompromisní řešení v podobě zastropování osvobození do výše poloviny průměrné mzdy ročně. Výši průměrné mzdy za rok 2023 samozřejmě ještě neznáme, můžeme tedy očekávat, že uvedený strop bude někde na úrovni 21 500 Kč. Příspěvky, které hranici překročí, budou posuzovány jako součást mzdy, a budou tedy podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění, jakož i dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

 Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se zvedá na dvojnásobek dosavadní hodnoty. U této daně má být v dalších letech uplatňován automatický valorizační mechanismus kopírující míru inflace. Vyšší výnos z této daně měl původně směřovat přímo do státního rozpočtu, nakonec bylo však dohodnuto, že se bude jednat o stoprocentní příjem obcí.

 Spotřební daně

Zvyšuje se spotřební daň na alkoholické nápoje a na tabákové výrobky včetně alternativních cigaret typu IQOS apod.

Jihomoravská lobby opět dokázala zamezit zavedení spotřební daně na tiché víno, které tak bude i nadále jediným druhem alkoholu, který sice spotřební daně podléhá, ale jehož sazba je 0 %.

Daně z hazardu

Daň z hazardních her typu rulety a z kurzových sázek se zvyšuje z 23 na 30 %. Zdanění pořadatelů loterijních sázek zůstávají na 35 %.

Poměrně zásadní změnou je zdanění výher v loteriích a tombolách, které byly dosud až do 1 mil. Kč osvobozeny od daně, nyní bude tato hranice „pouhých“ 50 000 Kč.

Ostatní

Podnikatelé, kteří jako reklamní předměty pořizovali a posléze při různých příležitostech rozdávali svým zákazníkům a obchodním partnerům tiché víno opatřené logem firmy nebo výrobku či službou, které nabízí, tak budou moci učinit naposledy do konce tohoto roku. Od Nového roku již toto nebude možné.

Do zákona o daních z příjmů se nám vrací tzv. limitní vozidla. Vozidla kategorie M1, tedy osobní vozy, se budou moci promítnout do nákladů/výdajů formou odpisů pouze do hodnoty 2 mil. Kč. Částky přesahující tuto hranici budou tak muset být účtovány jako nedaňové. S tím úzce souvisí i maximální hodnota odpočtu DPH 420 000 Kč (21 % z 2 000 000 Kč).

Mimořádné odpisy bude možno aplikovat jen u nových vozidel s čistě elektrickým pohonem.

Cena dálniční známky pro vozidla do 3,5 t se skokově zvyšuje z 1500 na 2300 Kč, přičemž i zde má být uplatňován v příštích letech automatický valorizační mechanismus.

„Katastrofa“ v podobě zdanění prodeje cenných papírů a podílů na obchodních společnostech při příjmech nad 40 mil. Kč, i kdyby byly splněny časové testy pro osvobození od daně, se nenápadně přesouvá až na rok 2025.

Zaměstnancům, kteří mají k dispozici firemní vozidlo i pro soukromé účely, je jako součást mzdy účtováno se všemi příslušnými dopady (daň z příjmů a odvody na zdravotní a sociální pojištění) 1 % z pořizovací ceny včetně DPH tohoto vozidla, resp. 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo. V roce 2024 tato sazba klesne u vozidel na čistě elektrický pohon na 0,25 %.

Účetní jednotky, které realizují podstatnou část svých peněžních transakcí v cizí měně, budou moci od 1. 1. 2024 legálně v těchto měnách účtovat, přičemž je tato volba omezena na eura, americké dolary a britské libry. Česká daňová správa zatím není zcela připravena na správu daní v jiné než české měně, proto bude muset být základ daně a daň přepočítány na české koruny a úhrada daně provedena taktéž v tuzemské měně.

V následujícím roce bude též možné tzv. nerealizované kurzové rozdíly nepromítat do základu daně. Vstup do režimu neuplatňování nerealizovaných kurzových rozdílů bude ovšem nutno správci daně oficiálně oznámit. O nerealizovaných kurzových rozdílech samozřejmě bude moci být účtováno i po vstupu do režimu, tyto pak ale budou na daňovém přiznání vyloučeny z daňové účinných nákladů.

Zajímá vás konsolidační balíček více, či hledáte odbornou radu ? Neváhejte a kontaktujte Petra Kchimela.

Ostatní novinky

close ribbon