Právní novinky 2.-6.10.2023

Dne 9. října 2023 bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyhlášeno Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23, ve kterém se Ústavní soud odchýlil od své dosavadní judikatury v rozhodovací praxi ohledně náhrady nákladů při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Řízení o vypořádání spoluvlastnictví je svou povahou tzv. iudicium duplex, což v praxi znamená, že účastníci mají v soudním řízení současně postavení jak žalobce, tak žalovaného. Vzhledem k tomuto specifiku, kdy lze jen těžko hledat ,,vítěze“ a ,,poraženého“ daného sporu, Ústavní soud ve výše zmíněném Sdělení judikoval, že základním východiskem pro všechny soudy rozhodující o rozdělení spoluvlastnictví má být to, že pokud výjimečně neshledají nějaké zvláštní okolnosti případu pro odchylné posouzení, nemají přiznávat žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Dále bychom vám rádi připomněli, že dne 1. října 2023 nabylo účinnosti hned několik důležitých novel zákonů, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Jedná se o již v předešlém článku zmíněný zákoník práce, kdy mají např. nově tzv. ,,dohodáři“ nárok na příplatky (za přesčas, za práci ve svátek či o víkendu) nebo volno z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance (návštěva lékaře). Nutno dodat, že volno pro překážky v práci bude pro dohodáře, na rozdíl od zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, bez nároku na náhradu odměny, nedohodnou-li se se svým zaměstnavatelem jinak. Volno pro překážky v práci se jim však bude započítávat do odpracované doby pro výpočet dovolené, na kterou budou mít nově nárok od 1. ledna 2024. Nakonec bychom rádi zmínili, že došlo nabytí účinnosti novel zákona o důchodovém pojištění, zákona o České televizi a zákona o pozemních komunikacích, který např. zvyšuje rychlost na některých úsecích dálnice až na 150 km/hod. nebo umožňuje řízení již od 17 let pod dohledem tzv. mentora. V rámci přijetí zákona o preventivní restrukturalizaci, kterému jsme se věnovali v článku z minulého týdne, pak došlo k novelizaci několika navazujících zákonů, jako je především insolvenční zákon (zákon č 182/2006 Sb.), kde je např. v § 97 odst. 6 nově stanoveno, že k insolvenčnímu návrhu věřitele, vůči kterému trvají účinky všeobecného nebo individuálního moratoria podle zákona o preventivní restrukturalizaci, se nepřihlíží.

Ostatní novinky

close ribbon