Právní novinky 9.-13.10

Opět jsme si pro vás připravili shrnutí nejvýznamnějších právních novinek z minulého týdne! A začneme několika právními větami občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu schválenými dne 12. října 2023.

Jako první bychom rádi zmínili, že ve sp. zn. 30 Cdo 3359/2022 Nejvyšší soud shledal odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem soudního exekutora, a to v případě jeho prodlení s výplatou vymoženého plnění oprávněnému podle ust. § 46 odst. 4 exekučního řádu. Oprávněný věřitel, který se tímto cítí být na svém právu zkrácen, může tedy po státu požadovat vedle náhrady škody i zákonný úrok z prodlení.

Dále ve věci rozhodnutí o zrušení společného oddlužení manželů, pokud je činěn na jejich návrh, Nejvyšší soud v usnesení sen. zn. 29 NSČR 43/2022 stanovil, že insolvenční soud nemá zkoumat splnění předpokladů pro zrušení oddlužení proto, že jím je sledován nepoctivý záměr, jen z toho důvodu, že by z rozhodnutí o zrušení oddlužení mohl v budoucnu při rozhodování o jiném návrhu na povolení oddlužení vyjít jiný insolvenční soud. Tento návrh na zrušení oddlužení ovšem musí být podán oběma manžely.

Nakonec bychom rádi zmínili, že dne 13. října 2023 schválila Poslanecká sněmovna konsolidační balíček, který v případě schválení Senátem a následným podpisem prezidentem republiky bude znamenat zásadní změnu několika desítek zákonů. V balíčku jsou například nově pouze dvě sazby DPH, a to konkrétně sazba ve výši 13 % a 21 %, zrušení slevy na studenta či manželku, pokud se nestará o dítě mladší 3 let, nebo zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 %. V následujících měsících tedy můžeme očekávat velké změny několika daňových předpisů, které nás, a to jak fyzické osoby, tak i firmy, přinutí šáhnout si trochu hlouběji do peněženky.

Ostatní novinky

close ribbon