Proč je důležité pohlídat si evidenci skutečných majitelů a co Vám hrozí za její nedodržení?

Proč si pohlídat evidenci skutečných majitelů?   Dne 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů, o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“).   Aktuální změny   ZESM změnil některá dosud platná pravidla týkající se evidence skutečných majitelů, když mimo jiné:

  • zpřesnil pojem skutečného majitele a zavedl institut náhradního skutečného majitele;
  • zavedl automatický průpis skutečného majitele;
  • zavedl sankce za nesplnění povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů.

Skutečný majitel a náhradní skutečný majitel 
Skutečným majitelem je dle ZESM každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Pokud nelze skutečného majitele určit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat, nebo pokud je osobou s koncovým vlivem právnická osoba, která nemá skutečného majitele, je za skutečného majitele považována každá fyzická osoba ve vrcholovém vedení korporace.

Automatický průpis
ZESM zavedl automatický průpis údajů o skutečném majiteli z veřejných rejstříků. K automatickému průpisu došlo však pouze v případech, kdy je skutečný majitel zřejmý z veřejného rejstříku (například akciová společnost s jediným akcionářem či společnost s ručením omezeným, která má společníka s podílem ve výši 25 % a výše). K automatickému průpisu však nedošlo v situaci, kdy osoba návrhem zapsala do evidence skutečných majitelů svého skutečného majitele již před účinností ZESM. Takové osoby musí pro aplikaci automatického průpisu podat návrh na příslušný rejstříkový soud či notáři.

Sankce
Sankce za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence skutečných majitelů spočívají zejména v:

  • pokutě za spáchaný přestupek až do výše 500.000 Kč;
  • zákazu společnosti vyplatit prospěch (tj. i zisk) skutečnému majiteli, který není v evidenci skutečných majitelů zapsán;
  • pozastavení výkonu hlasovacích práv skutečného majitele, který není v evidenci skutečných majitelů zapsán na valné hromadě a zákazu rozhodovat skutečného majitele jako jediného společníka společnosti.

S ohledem na výše uvedené důrazně doporučujeme údaje o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů zapsat, když skutečný majitel, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů nesmí hlasovat na valných hromadách, ani mu nesmí být vyplacen podíl na zisku. Taková situace může zcela paralyzovat společnost, když společnost nebude schopna přijímat zásadní rozhodnutí v rámci její činnosti, jako např. jmenovat jednatele nebo rozhodnout o výplatě zisku.   Se zápisem a identifikací skutečného majitele máme rozsáhlé zkušenosti. V případě Vašeho zájmu rádi poskytneme právní asistenci při zápisu údajů do evidence skutečných majitelů.  Podrobné informace Vám sdělí také naše advokátka Andrea Nácalová, kontakt ZDE.

Ostatní novinky

close ribbon