Sankce v daňovém řízení

Sankce v daňovém řízení

Nejen v podnikatelském světě mohou nastat situace, kdy se nepodaří nějaké přiznání i přes veškerou snahu podat včas. S tím pak ruku v ruce přichází zpravidla i opožděná úhrada daně. A uzná-li správce daně dokonce, že si počínáme tak, že vážným způsobem narušujeme průběh výběru daní, budeme v takových případech čelit z jeho strany určitým druhům sankcí. Zmiňované sankce upravuje Zákon č. 280/2009, Daňový řád, který tyto sankce rozděluje na pokuty, penále a úroky.

Pořádkovou pokutou do výše 50 000 Kč může být například postižen ten, kdo i přes předchozí upozornění ruší pořádek, neuposlechne výzvy úřední osoby či tyto osoby uráží. Pokuta až 500 000 Kč pak může být udělena kupříkladu tomu, kdo bez dostatečné omluvy nevyhoví výzvě ke splnění procesní povinnosti stanovené mu zákonem či finančním úřadem. V téže výši může být udělena i pokuta fyzické osobě za porušení mlčenlivosti, jíž je vázána.

Takzvanou pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy může ve shodné výši jako v předchozích případech obdržet ten, jenž nesplnil registrační, ohlašovací, záznamní, evidenční či jinou oznamovací povinnost. Kdo neodstraní vady podání, k čemuž byl vyzván, bude sankcionován pokutou 1 000 Kč, ale pokud je tím vážně ztěžována správa daní, zvyšuje se pokuta na 50 000 Kč. Mělo by platit, že by pokuta neměla být v takové výši, aby nebyla v hrubém nepoměru se závažností skutku, pro který je ukládána.

Správce daně toleruje podání přiznání ještě pět pracovních dnů po oficiálním termínu. Po této době však již běží lhůty pro pokutu za opožděné tvrzení daně, která může nabývat těchto podob:

  • 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení (tedy od 5. dne prodlení do dne skutečného podání přiznání), nejvýše však 5 % ze stanovené výše daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za týchž podmínek jako v předchozím bodě, zde si představme především nadměrný odpočet DPH,
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení.

Toto platí pro případy, kdy je přiznání (tvrzení) nakonec podáno. Nebude-li podáno vůbec, použije se pro výpočet pokuty shora uvedených 5 %, a pokud by těchto 5 % byla částka nižší než 500 Kč, bude sankce udělena právě v této výši. Dále platí, že nemůže být pokuta vyšší než 300 000 Kč a že není správcem daně předepsána taková pokuta, která by byla nižší 1 000 Kč. Pokuty mohou být správcem daně sníženy o 50 %, pokud daňový subjekt podá přiznání/tvrzení sám (tedy aniž by k tomu byl správcem daně vyzván) do 30 dnů od oficiální lhůty pro podání a nedopustil-li se v daném měsíci jiných prodlení.

Penále postihne toho, jemuž byla správcem daně doměřena daň, resp. snížena daňová ztráta. Vypočítává se z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, a to:

  • 20 %, pokud dochází ke zvýšení daně,
  • 20 %, snižuje-li se daňový odpočet,
  • 1 %, dojde-li ke snížení daňové ztráty.

Jestliže nastane situace, že je daň zvyšována v důsledku předchozího chybného uplatnění daňové ztráty, byl by poplatník v podstatě trestán dvakrát – jednou 20% penále a podruhé penále jednoprocentním. V takovýchto případech se 20% penále ponižuje o penále ve výši 1 % za sníženou daňovou ztrátu. Penále není aplikováno tehdy, kdy daňový subjekt svou chybu spočívající v nesprávném určení výše daně sám objeví a podá dodatečné přiznání či vyúčtování.

Úroky, jimiž může být daňový subjekt postižen, jsou buď z prodlení, či z posečkané částky. Úrok z prodlení se počítá od 4. dne, kdy měla být daň uhrazena, až do její úplné úhrady, resp. od dne vrácení či převedení vratky daně vzniklé v důsledku stanovení daňového odpočtu nebo daně. Kalkulace úroku vychází z roční repo sazby České národní banky stanovené pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, plus dalších 8 procentních bodů. Aktuální sazba úroků z prodlení je tedy 14,75 % (6,75 + 8 %) poté, kdy se 22. 12. 2023 snižovala repo sazba ze 7 na 6,75 %.

Je-li daňovému subjektu dostatečně předem známo, že nebude moci daň uhradit v plné výši nebo dokonce vůbec, může požádat správce daně o tzv. posečkání platby daně, resp. její splátkování. V takových případech nebude postižen úroky z prodlení, nýbrž „jen“ z posečkání, které jsou v poloviční výši úroků z prodlení.

 

Týká se Vás konkrétní případ spojený se sankcemi v daňovém řízení a potřebujete poradit? Kontaktujte daňového poradce Ing. Petra Kchimela.

Ostatní novinky

close ribbon