Úhrada daně z nemovitých věcí

V pátek 31. května je poslední oficiální den pro úhradu daně z nemovitých věcí za rok 2024. Je-li daň vyšší než 5000 Kč, je k tomuto datu splatná jedna polovina, tu druhou je pak nutno správci daně poukázat do 30. listopadu 2024. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu mohou první část daně zaplatit dokonce až 31. 8. 2024.

Ačkoli je, jak výše uvedeno, 31. květen posledním oficiálním termínem pro platbu, případní opozdilci ještě nemusí hořekovat nad případnými sankcemi při pozdní úhradě daně. Finanční správa toleruje ze zákona prodlení po dobu 3 kalendářních dnů, od čtvrtého dne pak již běží lhůta pro výpočet úroků z prodlení, jejíž aktuální roční výše je od 3. 5. 2024 13,25 %.

Budete-li již s platbou v prodlení, ještě to ovšem automaticky neznamená, že jakákoli platba po 3. 6. 2024 bude znamenat i vyměření sankce. Úrok z prodlení se totiž nepředepíše, jestliže u jednoho správce a u jednoho typu daně nepřesáhne za kalendářní rok 1000 Kč. Při například desetitisícové dani by tak byl úrok z prodlení předepsán až po více než devítiměsíčním prodlení.

Mnozí poplatníci byli nemile překvapeni výší daně, jakou jim buď zasláním složenky nebo doručením předpisu platby do datové schránky správce daně vyměřil. Tato skutečnost byla způsobena aplikací ustanovení vládního konsolidačního balíčku, kdy se sazby daně jak z pozemků, tak ze staveb zvýšily o cca 75 %. U zpevněných ploch a staveb pro nezemědělské podnikání se jednalo dokonce o 80% zvýšení. Mimoto mají obce nadále pravomoc místními koeficienty daň ještě výrazněji navýšit. Zvyšování sazeb není ale u konce, výše daně bude v budoucnu kopírovat vývoj inflace.

Toto zvýšení daně nevyvolalo nutnost k 31. 1. 2024 podat přiznání k dani z nemovitých věcí, přepočet proběhl u správce daně automaticky podle údajů z posledního přiznání, které je u něj uloženo.

 

Existuje ale určitá skupina poplatníků, která k 31. 1. 2024 povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí měla. Nic se nezměnilo na tom, že taková povinnost vždy vznikala těm, již nějakou nemovitou věc v průběhu roku 2023 nabyli, pozbyli či se změnil způsob jejího využití, nicméně nově měli ve formě přiznání oznámit finančnímu úřadu nové skutečnosti i ti, kteří:

  • vlastní garáž evidovanou v katastru nemovitostí, ale její využití bylo v minulosti jiné než způsob využití stavby „garáž“,
  • vlastní budovu pro rodinnou rekreaci evidovanou v katastru nemovitostí, ale její využití bylo v minulosti jiné než způsob využití stavby „budova pro rodinnou rekreaci“,
  • vlastní pozemek, na němž může dle platného povolení vzniknout stavba, ačkoli je na něm již nějaká stavba umístěna – takový pozemek je nově považován za stavební,
  • vlastní pozemky, které jsou v katastru označeny jako ostatní plocha, resp. zastavěná plocha a nádvoří, eventuálně zatravněná plocha, ale ve skutečnosti se jedná o zpevněné plochy (například betonem, „rozebíratelná“ zámková dlažba není na závadu).

Ti, kteří buď opomněli přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2024 podat, nebo vůbec netušili, že tuto povinnost mají, však nemusejí v mnoha případech stejně jako u pozdní úhrady daně propadat v zoufalství z pokuty, která jim bude finančním úřadem vyměřena.

 

Pokuta za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věcí činí 0,05 % z výše daně za každý den prodlení s podáním, nejvýše však 5 % stanovené daně. I v tomto případě platí, že byla-li by pokuta nižší než 1000 Kč, nebude předepsána. V našem zmiňovaném příkladu s daní ve výši 10 000 Kč činí pokuta 5 Kč denně, a byla by tedy aplikovatelná až po cca 200 dnech prodlení. V případě pokuty platí tolerance dokonce 5 pracovních dnů, takže tato sankce nabíhá až 6. pracovní den po nepodání přiznání. Pakliže ovšem někdo nepodá přiznání vůbec, a to ani po výzvě správce daně, vypočte se pokuta z horní hranice procentního rozmezí, minimálně ve výši 500 Kč.

Ti, jimž informace o výši daně z nemovitých věcí od správce daně nedorazila, by měli sami aktivně podniknout kroky pro její zjištění. Může to být z různých, ať již administrativních či technických důvodů, nevyzvednutí zprávy z datové schránky nevyjímaje, nebo finanční úřad stále čeká na přiznání, jež mělo být podáno již 31. 1. 2024.

Pokud bude mít poplatník daně z nemovitých věcí pocit, že správcem daně sdělená výše daně neodpovídá skutečnosti, může kontaktovat příslušné územní pracoviště finančního úřadu, v rámci, jehož působnosti jeho nemovitosti leží, nebo si může správnou kalkulaci daně ověřit sám na stránkách www.daneelektronicky.cz tím, že si předvyplní přiznání k dani z nemovitých věcí podle listu vlastnictví z katastru nemovitostí podle stavu, který byl k 1. 1. 2024.

Více informací u našeho daňového specialisty Ing. Petra Kchimela.

 

Ostatní novinky

close ribbon