5 faktorů, které (negativně) ovlivňují hodnotu firmy při prodeji

5 faktorů, které (negativně) ovlivňují hodnotu firmy při prodeji 

Hodnota firmy při prodeji je ovlivněna několika klíčovými faktory, které mohou výrazně změnit výslednou hodnotu. Proto jsme pro vás sepsali těch 5 nejzásadnějších. 

  1. Firma je závislá na majiteli

Pokud je provoz firmy naprosto závislý na majiteli, může to výrazně snížit její hodnotu. Jak? Tato závislost signalizuje potenciálním investorům nebo kupujícím vysoké riziko, protože odchod nebo neschopnost majitele pokračovat v řízení může ohrozit samotnou existenci firmy. Závislost na jednom klíčovém jednotlivci omezuje schopnost firmy fungovat nezávisle a oslabuje její dlouhodobou stabilitu a růstový potenciál. Potenciální kupující by mohli požadovat snížení kupní ceny jako kompenzaci za nutnost najít a integrovat náhradu, což může být časově i finančně nákladné. Investoři také často preferují firmy s dobře zavedenými a nezávislými provozními týmy, které minimalizují riziko spojené s přechodem vedení. Celkově závislost na majiteli omezuje atraktivitu firmy a může vést k nižšímu ocenění v porovnání s firmami, které mají robustní manažerskou strukturu. 

  1. Mzdy majitelů pod tržní hodnotou

Pokud si majitelé firem vyplácí mzdu, která je mnohem nižší než odpovídající tržní mzda, může to zkreslovat skutečnou ziskovost a hodnotu firmy. Nízká mzda majitelů často uměle navyšuje zisk firmy, což může na první pohled zlepšit ukazatele jako EBITDA. To může potenciálně vést k nadhodnocení firmy, protože v případě převzetí bude nutné nahradit majitele novým managementem, který bude vyžadovat odpovídající tržní mzdy. Tento faktor snižuje atraktivitu firmy pro investory nebo kupující, kteří budou muset do ocenění zahrnout dodatečné náklady na zvýšení mzdy na tržní úroveň. To může mít za následek nižší konečnou hodnotu firmy, protože opravdové náklady na vedení firmy nejsou v současném zisku zahrnuty. Navíc to vytváří riziko, že pokud majitelé náhle přestanou firmu řídit ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů, tak bude firma muset rychle najít adekvátní náhradu, což může vést jak k dodatečným nákladům, tak i k existenčním problémům. 

  1. Neprovozní aktiva

Výše neprovozních aktiv může výrazně ovlivnit hodnotu firmy, protože tato aktiva nejsou přímo zapojena do hlavní podnikatelské činnosti. Neprovozní aktiva, jako jsou například investice, nemovitosti nebo přebytečná hotovost, mohou zvýšit hodnotu firmy, protože představují dodatečný zdroj bohatství a potenciální likviditu, která může být využita k financování růstu, splácení dluhů nebo jako rezerva pro horší časy. Na druhé straně, vysoký podíl neprovozních aktiv může signalizovat, že firma nevyužívá své zdroje efektivně, což může odradit potenciální investory, kteří hledají firmy s vysokou operativní efektivitou. Tyto aktiva mohou být také méně likvidní, což může komplikovat jejich rychlé zpeněžení. Při ocenění firmy je důležité oddělit hodnotu neprovozních aktiv od hodnoty provozního podnikání, aby bylo možné přesněji stanovit celkovou hodnotu firmy. Často totiž majitelé firem počítají s tím, že s firmou prodají i další nemovitosti, které jsou v majetku firmy, ale které ovšem vůbec nejsou důležité pro její provoz. 

  1. Cash Flow

Cash flow hraje klíčovou roli v hodnocení firmy, protože poskytuje realistický obraz o její schopnosti generovat likvidní prostředky, které jsou zásadní pro provoz, růst a splácení závazků. Stabilní a rostoucí cash flow signalizuje, že firma je schopna efektivně řídit své provozní aktivity, což zvyšuje její atraktivitu pro investory a potenciální kupce. Vyšší cash flow často vede k vyšší hodnotě firmy, protože ukazuje na její finanční zdraví a schopnost financovat budoucí investice a růst bez nutnosti dalšího zadlužení. Naopak nestabilní nebo negativní cash flow může vést ke snížení hodnoty firmy, protože naznačuje problémy s likviditou a možná rizika spojená s udržením a rozvojem firmy. Cash flow také odráží efektivnost firemního řízení a schopnost generovat zisk nejen na papíře, ale i ve skutečnosti, což je pro investory klíčovým ukazatelem. Celkově platí, že silné cash flow zvyšuje hodnotu firmy tím, že poskytuje stabilitu, finanční flexibilitu a schopnost reagovat na ekonomické výzvy. Pozor, výsledovka není cash flow – firma která je v zisku vždy neznamená že má cash flow v pořádku. 

  1. Tržní nájemné

Skutečnost, že majitel neplatí nájem ve vlastní nemovitosti, může negativně ovlivnit hodnotu firmy, protože zkresluje skutečné provozní náklady a finanční výkonnost. Tento postup vede k umělému navyšování zisku firmy, protože se do nákladů nepromítá reálná tržní hodnota nájmu. Potenciální kupci nebo investoři mohou být tímto znevýhodněni, protože při ocenění firmy nebudou mít přesný obraz o nákladech spojených s provozem v případě, že by museli začít platit nájemné na trhu. Tento skrytý náklad bude muset být zahrnut do budoucího provozního rozpočtu, což sníží čistý zisk, výrazně ovlivní cash flow a tím i hodnotu firmy.  

Ostatní novinky

close ribbon