Nastavení procesů pro účely plnění povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů

Český právní řád stále prochází mnoha změnami, přičemž jedním z důvodů těchto změn je i nutnost reagovat na přijímané směrnice EU, které je potřeba implementovat do našeho právního řádu. Zaměstnavatelé se tak musí věnovat nejenom svému vlastnímu podnikání, ale i sledování legislativních změn a jejich dopadů do jejich činnosti. Od 1. srpna 2023 je účinný zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který vychází ze směrnice EU a měl být do našeho právního řádu zaveden již od začátku roku 2022. Klient, jako zaměstnavatel, zaměstnává více než 50 zaměstnanců a z tohoto důvodu na něj nová právní úprava dopadá.

Nejprve je potřeba si vytyčit jednotlivé oblasti:

  • nastavení a zavedení funkčního vnitřního oznamovacího systému;
  • příprava nové interní směrnice;
  • konzultace s IT specialisty;
  • vytipování tzv. příslušné osoby a nastavení jejího fungování v rámci firmy;
  • splnění informační povinnosti klienta vůči třetím osobám;
  • školení zaměstnanců a příslušné osoby.

Očekávané výsledky jsou:

  • zajištění komplexního poradenství potřebného pro splnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z nového právního předpisu;
  • zmenšení objemu práce pro klienta;
  • využití zkušeností získaných při implementaci GDPR a nového občanského zákoníku do smluvní a interní dokumentace našich klientů.

Hlavním cílem pracovněprávního poradenství bylo zajistit bezproblémové zavedení nové právní úpravy do fungujícího organismu klienta tak, aby implementace co nejméně zatížila jeho personální oddělení. Byl vytvořen vnitřní organizační systém splňující zákonná kritéria a určena příslušná osoba, která v rámci organizace bude plnit stanovené povinnosti. Po přezkoumání stávajících interních předpisů klienta, za účelem posouzení jejich možného využití, byla vytvořena nová směrnice upravující práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z nového zákona. Zaměstnanci klienta byli s novým dokumentem seznámeni a proškoleni v nových právech a povinnostech. I nadále probíhá intenzivní komunikace s klientem a jeho podpora, která bude trvat ještě několik měsíců, a to zejména s ohledem na konkrétní podněty, které bude klient povinen řešit.

Advokátka Olga Vávrová radí: „Přenechejte nám část svých povinností, abyste se mohli naplno věnovat svému podnikání.“

Související služby

Pracovní právo & compliance

Specialisté

+420 777 235 977
Olga Vávrová
SENIOR ADVOKÁT
Specializace na pracovní právo & compliance, korporátní a obchodní právo, přeměny…

Ostatní případové studie

close ribbon