Bankovnictví, finance a leasing

Pomůžeme s přípravou úvěrové a zajišťovací dokumentace pro jednotlivé transakce a úvěrové produkty korporátního i retailového bankovnictví. Připravíme vzorovou smluvní dokumentaci pro ostatní bankovní produkty, leasingy, spotřebitelské úvěry a pojistné produkty. Právně prověříme dlužníka. Zanalyzujeme a navrhneme řešení regulatorních otázek týkajících fungování subjektů finančního trhu (pojištění, leasing, spotřebitelské úvěry), vč. otázek ochrany osobních údajů v rámci příslušných zákonů a nařízení.

Jsme připraveni pro vás zajistit:

 • úvěrové financování, včetně syndikovaných úvěrů;
 • akviziční, projektové, exportní a realitní financování;
 • standardní dokumentace pro finanční produkty;
 • regulatorní i provozní otázky týkající se činnosti domácích i zahraničních bank a dalších poskytovatelů finančních služeb;
 • právní analýzu úvěrových portfolií;
 • zajišťování instrumentů a záruk;
 • krizové finance (restrukturalizace finančních vztahů, standstill dohody, nastavování struktur pro refinancování starých závazků);
 • mezinárodní finanční vztah (komplexní podpora při přeshraničních úvěrových vztazích s českým prvkem);
 • problémové aktiva, včetně vymáhání pohledávek a prodejů kompletních portfolií obtížně vymahatelných pohledávek;
 • problematiku  venture capital a private equity;
 • úpadek poskytovatelů finančních služeb;
 • pohledávkové transakce (nákupy a prodeje balíků pohledávek a další dispozice s pohledávkami);
 • poradenství při emisích cenných papírů včetně struktury emisních podmínek, relevantní smluvní dokumentace, případného zajištění či začlenění do širšího kontextu financování emitenta;
 • poradenství při nabízení (distribuci) cenných papírů, v případě veřejných nabídek nebo kotace na regulovaných trzích, příprava prospektu a zastupování v řízení o jeho schválení před Českou národní bankou včetně případného passportingu;
 • poradenství v oblasti nestandardních cenných papírů (certifikátů, warranty) či složených instrumentů derivátového charakteru;
 • přípravy a aktualizace standardní dokumentace (Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (ISDA), smlouvy o investičních službách a další);
 • poradenství ohledně regulatorních a provozních otázek činnosti domácích i zahraničních investičních fondů a jejich obhospodařování, především ve vztahu k fondům; kvalifikovaných investorů včetně přípravy a aktualizace struktury statutu fondů a související dokumentace;
 • reprezentace v řízení o vydání příslušných povolení k poskytování investičních služeb nebo obhospodařování / administraci investičních fondů, sankčních a dalších řízení před Českou národní bankou a jinými dohledovými orgány;
 • draftování interních předpisů obchodníků s cennými papíry nebo investičních zprostředkovatelů a obhospodařovatelů / administrátorů investičních fondů;
 • zastupování ve sporech před finančním arbitrem či soudy.

Garant oblasti

close ribbon