Pružné vymáhání pohledávek s czech-collection.cz

Postupy při vymáhání pohledávek
Známe to všichni. Každá obchodní společnost, korporace či podnikatel se v rámci své podnikatelské činnosti nakonec dostane do situace, kdy jeho obchodní partner neplatí své pohledávky z obchodní činnosti.


Doporučeným postupem pro zajištění úhrady pohledávek v rámci zejména rozsáhlejší podnikatelské činnosti je existence zavedených postupů hlídajících splatnost pohledávek, bonitu dlužníka, možnosti vymáhání apod. Přitom tato činnost je u některých společností dovedena do poměrně sofistikovaných vnitřních systémů či vede ke zřízení zvláštních kreditních a obdobných oddělení.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se stále zvyšuje i potřeba zajištění některých druhů pohledávek příslušnými zajišťovacími instituty (zajištěním dluhu, směnkou, bankovní zárukou apod.). Ne vždy je však uvedené zajištění reálné a odpovídající hodnotě běžné pohledávky z obchodního styku.

Jednou však dojde k tomu, že se některé pohledávky dostanou do fáze, kdy je třeba běžné postupy spojené s urgencí pohledávek přeměnit v efektivní variantu jejich vymáhání. To vše v době, která je hektická, postupy vymáhání se stále omezují, a i na poctivé věřitele dopadá aktuálně společenský tlak. Tento tlak je způsoben velkým množstvím osob v problematických exekucích, často končících až dluhovými pastmi. Nicméně běžný podnikatel je nucen a dokonce povinen domáhat se svých pohledávek legální cestou. Nemůže to být on, komu zůstane v rukou černý Petr druhotné platební neschopnosti a nemůže si dovolit „dotovat“ nepoctivé či problematické obchodní partnery.

Aktuální změny exekučního řádu
Důvodem pro aktuální nutnou zvýšenou pozornost věřitelů v otázce vymáhání pohledávek je i současná novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), tedy novela č. 286/2021, vedená ve Sbírce zákonů v částce 126, účinná již od 1. ledna 2022.

Tato novela obsahuje zásadní změny dopadající na široký okruh subjektů, mění ovšem především právní úpravu dotýkající se přímo věřitelů. Každý zodpovědný věřitel by tedy měl tyto blížící se změny při svém přístupu k vymáhání pohledávek zohlednit.
Mezi nejzásadnější novinky pro věřitele v této novele exekučního řádu patří především následující omezení možností vymáhání:

  • omezení a „zastřešení“ délky exekuce v případě, pokud se vymáhání jeví jako neúspěšné, a to právě u exekucí na peněžitá plnění. Novinkou je pravidlo, že pokud v době posledních 6 let nestačí v exekuci vymožená plnění ani na úhradu nákladů exekuce, vyzve exekutor věřitele k souhlasu se zastavením exekuce. V případě požadavku na pokračování v exekuci na zaplacení vyzve exekutor věřitele k zaplacení zálohy na další vedení exekuce ve lhůtě 30 dnů, výše zálohy je zatím předpisy neurčená, ale očekává se částka do 500 Kč. Takto lze prodloužit exekuci o další 3 roky a následně ještě jednou o další 3 roky, když doba 12 let je pro neúspěšnou exekuci lhůtou limitní a exekuce budou zastavovány. Přitom ale novela exekučního řádu počítá s tím, že se do doby prvých 6 let bude započítávat i část exekuce probíhající před účinností novely. Platí přitom pravidlo, že prvé exekuce budou moci být zastavovány při splnění zákonných podmínek až 1 rok po účinnosti novely, tedy až po 1. lednu 2023;
  • změna započtení výtěžku vymoženého v rámci exekučního řízení, tedy nový způsob započítání výtěžku na náklady exekuce a následně již rovnou na jistinu dluhu a teprve poté na úroky, úroky z prodlení a náklady oprávněného. Tato změna ve způsobu použití výtěžku z vymáhání pohledávek v exekuci dopadne až na pohledávky spojené s účinností novely. Novela taktéž plně nekoresponduje s hmotněprávní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, zejména u dlužníků, kteří nejsou spotřebitelem), přesto u menších pohledávek podstatně mění celkovou výši vlastní konkrétní exekucí vymožené částky;
  • omezení mobiliárních exekucí jako nástroje vymáhání menších pohledávek, kde jsou nejen zakotvena omezení u některých kategorií dlužníků (důchodci, osoby, jimž dluh vnikl v dětství apod.). Omezení mobiliárních exekucí je přitom rozšířeno i o možnost dlužníků vyhnout se takovéto exekuci v případě, že budou platit dobrovolně každý měsíc 1.500 Kč z nezabavitelného minima. Mobiliární exekuce budou nadále umožněny pouze v případech, pokud dlužník disponuje majetkem minimálně ve výši 36násobku měsíční splátky.

V rámci výše uvedené novelizace Exekučního řádu nakonec neprošla opakovaně navrhovaná teritorialita exekutorů, ze které se v poslední době stala spíše politická otázka. Již výše uvedené úpravy ovšem znamenají omezení možností vymahatelnosti některých pohledávek, čehož by si měli být do budoucna věřitelé dobře vědomi a svůj přístup tomuto trendu přizpůsobit

Výše uvedená novela exekučního řádu obsahuje i další zásadní změny týkající se exekucí, například značné rozšíření informačních povinností zaměstnavatelů – plátců mzdy – se související administrativní zátěží, tyto již přesahují téma tohoto článku.

Nové, pružnější přístupy k vymáhání pohledávek
Možností, jak zefektivnit vymáhání pohledávek v této době, kdy se vymáhání stále komplikuje, je vícero, mezi ty nejpružnější patří stále předání vymáhané pohledávky advokátní kanceláři. Litigační tým poradenské skupiny SAMAK vedený Michalem Šebánkem aktuálně čítajícím dalších šest kolegů s dlouholetou praxí nabízí klientům nový efektivní nástroj soudního vymáhání nesporných pohledávek z podnikání – webovou platformu www.czech-collection.cz. Přestože se litigační tým poradenské skupiny SAMAK zabývá především nejrůznějšími komplexními soudními spory z občanského, obchodního, korporátního, správního i trestního práva, je vymáhání pohledávek, včetně těch z obchodního styku, nezanedbatelnou součástí praxe týmu.

Výhodou vymáhání pohledávek prostřednictvím advokátní kanceláře je nejen erudovanost při posouzení vymahatelnosti nároků a odborné zázemí, ale i zkušenost s mimosoudním a soudním vymáháním pohledávek včetně všech procesních záludností soudního řízení.

Další výhodou tohoto postupu je rovněž ekonomická stránka, když v případě úspěšného vymáhání prostřednictvím advokátní kanceláře jsou náklady právního zastoupení uloženy k zaplacení dlužníkovi. To je zásadní rozdíl oproti inkasním a jiným obdobným agenturám, kde takovýto nárok není právními předpisy dán.

Postup v rámci nové platformy czech-collection.cz je přitom takový, že po zaslání podkladů potřebných k vymáhání pohledávky dojde k prověření účelnosti soudního vymáhání takovéto pohledávky. Předání podkladů bez potřeby osobní schůzky významně zkracuje čas potřebný k zahájení vymáhacího procesu a zjednodušuje komunikaci mezi věřitelem a advokátní kanceláří.

Litigační tým zvolí nejvhodnější způsob vymáhání pohledávky, přičemž většinou následuje zaslání předžalobní výzvy se lhůtou k dobrovolnému splnění povinnosti. Pokud dlužník svůj dluh dobrovolně nesplní ani neuzavře splátkový kalendář, dojde k zintenzivnění vymáhání cestou podání žaloby nebo příslušného platebního rozkazu soudu či rozhodčímu soudu. Následně dochází k zastoupení věřitele v soudním řízení a v případě, že dlužník dluh nesplní dobrovolně ani poté, co mu tato povinnost bude uložena soudním rozhodnutím, je finálním krokem podání exekučního návrhu prověřeným transparentním exekutorům.

Komfortním nástrojem platformy czech-collection.cz je také možnost předem si na webové aplikaci spočítat náklady spojené s vymáháním pohledávky a posoudit tak účelnost soudního vymáhání pohledávky.

Litigační sekce oradenské skupiny SAMAK nabízí služby odborného týmu s profesionálním zázemím, což zaručuje maximální efektivitu při vymáhání pohledávek spojenou s dostatečným důrazem na zájmy klienta – věřitele.

Mgr. Michal Šebánek

Ostatní novinky

close ribbon