Automatický průpis do ESM

Víte, jak funguje mechanismus „automatického průpisu“ a koho se bezprostředně týká?

S námi si zde můžete některé pochybnosti ujasnit:

Automatické převzetí některých údajů z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob – spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek, obchodního rejstříku, evidence svěřenských fondů a registru osob.

  • Režim automatického průpisu podle § 38 zákona o ESM dopadá na příslušné právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Z obchodních společností se týká společností s ručením omezeným, část veřejných obchodních společností a akciových společností s jediným akcionářem. K automatickému průpisu dochází tehdy, pokud evidující osoba dosud aktivně nezajistila zápis svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů prostřednictvím soudu nebo notáře.
  •  Průpis přímého skutečného majitele společnosti s ručením omezeným

Pokud je v obchodním rejstříku zapsán u obchodní společnosti pouze jeden společník, systém jej vyhodnotí jako skutečného majitele na základě vlastnictví 100 % podílu. Pokud je společníků více, systém vyhodnotí, který ze společníků má podíl větší 25 %. Informační systém je schopen více podílů (např. ve formě kmenových listů) jednoho společníka pro účely průpisu sečíst. Pokud ale není zapsána velikost podílu nebo pokud je uveden systému nesrozumitelný údaj, k průpisu nedojde.

  • Průpis nepřímého skutečného majitele společnosti s ručením omezeným
  • Skutečné majitele mateřské korporace je systém schopen propsat k jejím dceřiným korporacím, přičemž zohledňuje zákonné předpoklady postavení skutečného majitele a propočítává výši nepřímého podílu. K průpisu dochází jen v případě tuzemských korporací.
  • Automatický průpis se uplatní pouze na veřejné obchodní společnosti s nejvýše 3 společníky. Podíly společníků pro účely automatického průpisu podle § 38 odst. 6 zákona o ESM považuje za stejně velké.
  • V případě akciových společností automatický průpis dopadá pouze na ty, u kterých je osoba akcionáře zjistitelná ze zápisu v obchodním rejstříku, tedy jen u jediného akcionáře.  U akciových společností bude dále propsáno, že pozice je založena na přímém nebo nepřímém podílu. Bude-li jediným akcionářem fyzická osoba, bude propsáno, že je skutečným majitelem na základě vlastnictví 100% podílu.

Ostatní novinky

close ribbon