Daňové povinnosti v lednu 2024

Silniční daň

Režim silniční daně doznal zásadních změn již v červnu 2022 s tím, že se zpětnou platností k 1. 1. 2022 nebudou této dani podléhat níže uvedená vozidla:

 • osobní, kategorie M1-M3;
 • určená pro osobní hromadnou vnitrostátní přepravu;
 • nákladní do 3,5 t maximální hmotnosti, kategorie N1;
 • hybridní.

Předmětem silniční daně tak zůstávají toliko nákladní vozidla kategorií N2 (motorová vozidla s hmotností 3,5-12 t) a N3 (motorová vozidla s hmotností nad 12 t) a jejich přípojná vozidla s kódy O3 (přípojná vozidla s hmotností 3,5-10 t) a O4 (přípojná vozidla nad 10 t), přičemž předmětem daně nejsou návěsy kategorie O s kódem karosérie DA – návěs.

Je-li však celková hmotnost vozidel kategorie N a O sice vyšší než 3,5 t, ale nepřesahuje 12 t, je sazba daně nulová a v přiznání k dani silniční se taková vozidla vůbec neuvádějí.

Přívěsy kategorií O3 a O4 mohou být od silniční daně osvobozeny, jestliže jejich provozovatel uvádí v přiznání současně vozidlo kategorie N2 či N3, jež je tahačem přívěsů.

Pro úplnost možno uvést, že předmětem daně rovněž nejsou (a ani nikdy nebyla) vozidla těchto kategorií:

 • L: motocykly, mopedy, tříkolky a motokola;
 • S: pracovní stroje samojízdné a přípojné;
 • T: traktory;
 • R: jízdní kola včetně koloběžek a odrážedel, ruční vozíky nebo jiná tlačená vozidla, vozíky pro invalidy, potahová vozidla (saně) a pásová motorová vozidla (sněžné rolby a skútry).

Nadále platí, že poplatníkem silniční daně je ten, kdo je jako provozovatel zapsán v technickém průkazu vozidla, nebo ten, jenž užívá vozidlo, jež je předmětem daně, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla či byla zrušena.

Poplatníkem dále není osoba, která používá vozidlo určené jako státní hmotná rezerva, a organizační složka osoby se sídlem v zahraničí.

Pro všechny typy vozidel samozřejmě platí, že musí být registrována v ČR.

Přiznání k dani silniční se podává k 31. 1. 2024 a v témže termínu jsou splatné i případné doplatky, které nebyly pokryty čtvrtletními zálohami.

Daň z nemovitých věcí

 Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají k 31. 1. 2024 ti, kteří jsou k 1. 1. 2024 vlastníky nemovitých věcí, a to pouze ve vymezených případech, jež nastaly v průběhu roku 2023 a jimiž mimo jiné jsou:

 • koupě nemovité věci;
 • nabytí nemovité věci darem či dědictvím;
 • prodej či darování nemovité věci;
 • změny v podobě stavebních úprav;
 • zahájení využívání nemovité věci pro podnikatelské účely;
 • zaevidování krajinného prvku na pozemku.

Mimo uvedené důvody bude povinno podat přiznání i cca 100 tis. majitelů garáží, stavebních pozemků či rekreačních staveb a uživatelů nemovitostí, jež jsou ve vlastnictví státu. Nově se totiž bude zdanění odvíjet nikoli podle skutečného účelu používání nemovitosti, nýbrž podle údajů, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí.

Přiznání je povinen za určitých okolností podávat i pachtýř, případně osoba, která užívá pozemek, jehož vlastník není znám.

Povinnost podat přiznání naopak nevzniká tehdy, pokud dojde k zákonným změnám, jako je kupříkladu změna sazby daně či místních koeficientů.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků zapsaných v katastru nemovitostí a z daně ze staveb a (bytových) jednotek definovaných katastrálním zákonem. Bez ohledu na zápis v katastru sem patří i inženýrské stavby.

Předmětem daně z pozemků nejsou například:

 • pozemky zastavěné stavbami, jež jsou předmětem daně, a to v rozsahu zastavěných ploch těchto staveb;
 • lesní pozemky s ochrannými lesy a lesy zvláštního určení;
 • pozemky určené k obraně republiky;
 • vodní plochy.

Konsolidační balíček přináší od roku 2024 zvýšení daně z nemovitých věcí v průměru o 1,8násobek. Je ale nadále ve výlučné kompetenci obcí, aby si stanovily místní koeficient, a to u zemědělských pozemků (orná půda, vinice, ovocné sady, chmelnice, zahrady ad.) 0,5-1,5 a u ostatních nemovitých věcí 0,5-5,0. Jak z uvedeného vyplývá, obce tedy mohou stanovením koeficientu nižšího než 1 daň naopak snížit.

Výše daně z nemovitých věcí by v budoucnu měla kopírovat vývoj inflace, tzn. o oficiální výši inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem by měla adekvátně vzrůst i daň.

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává tomu finančnímu úřadu, v jehož působnosti konkrétní nemovitost leží. Je-li u jednoho finančního úřadu daň nižší než 50 Kč, není potřeba ji hradit (dříve se jednalo o částku 30 Kč).

Daň z nemovitých věcí, je-li nižší než 5 000 Kč, je splatná do 31. 5. 2024. V případě daně vyšší než 5 000 Kč je daň splatná ve dvou termínech, a to k 31. 5. a 30. 11., poplatníci provozující zemědělskou výrobu či chov ryb pak mohou první platbu posunout až na 31. 8.

Všichni, jichž se platba daně z nemovitých věcí týká, včas obdrží od finanční správy informace, v jaké výši a do kdy jsou povinni platbu daně provést.

Pro více informací či poradenství v této oblasti je zde pro vás kolega Petr Kchimel.

LinkedIn
YouTube

ŘEŠÍME VAŠE STAROSTI S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM I S ÚČETNICTVÍM

S blížícím se koncem zdaňovacího období vyvstávají otázky daňového přiznání i diskuze nad správným zaúčtováním. Rozhodně se vyplácí mít situaci pod kontrolou a znát svá práva i povinnosti. U nás najdete:

 • vedení účetnictví, včetně dohledu daňového poradce již od 4.980 Kč/měsíc
 • zpracování daňového přiznání PO s revizí účetnictví  a návrhem daňové optimalizace od 11.900 Kč
MÁM ZÁJEM

Ostatní novinky

ESG reporting

Zkratka ESG (Environmental, Social and Governance) označuje tři klíčová kritéria, která jsou souborem nefinančních ukazatelů výkonnosti, která mají za cíl zajistit, že organizace bude odpovědná.

Mlčenlivost advokátů

Ústavní soud dne 21. listopadu 2023 vynesl stěžejní nález, č. j. IV.ÚS 662/23 #2, týkající se advokátní mlčenlivosti.

close ribbon