Daňové povinnosti v lednu 2024

Silniční daň

Režim silniční daně doznal zásadních změn již v červnu 2022 s tím, že se zpětnou platností k 1. 1. 2022 nebudou této dani podléhat níže uvedená vozidla:

 • osobní, kategorie M1-M3;
 • určená pro osobní hromadnou vnitrostátní přepravu;
 • nákladní do 3,5 t maximální hmotnosti, kategorie N1;
 • hybridní.

Předmětem silniční daně tak zůstávají toliko nákladní vozidla kategorií N2 (motorová vozidla s hmotností 3,5-12 t) a N3 (motorová vozidla s hmotností nad 12 t) a jejich přípojná vozidla s kódy O3 (přípojná vozidla s hmotností 3,5-10 t) a O4 (přípojná vozidla nad 10 t), přičemž předmětem daně nejsou návěsy kategorie O s kódem karosérie DA – návěs.

Je-li však celková hmotnost vozidel kategorie N a O sice vyšší než 3,5 t, ale nepřesahuje 12 t, je sazba daně nulová a v přiznání k dani silniční se taková vozidla vůbec neuvádějí.

Přívěsy kategorií O3 a O4 mohou být od silniční daně osvobozeny, jestliže jejich provozovatel uvádí v přiznání současně vozidlo kategorie N2 či N3, jež je tahačem přívěsů.

Pro úplnost možno uvést, že předmětem daně rovněž nejsou (a ani nikdy nebyla) vozidla těchto kategorií:

 • L: motocykly, mopedy, tříkolky a motokola;
 • S: pracovní stroje samojízdné a přípojné;
 • T: traktory;
 • R: jízdní kola včetně koloběžek a odrážedel, ruční vozíky nebo jiná tlačená vozidla, vozíky pro invalidy, potahová vozidla (saně) a pásová motorová vozidla (sněžné rolby a skútry).

Nadále platí, že poplatníkem silniční daně je ten, kdo je jako provozovatel zapsán v technickém průkazu vozidla, nebo ten, jenž užívá vozidlo, jež je předmětem daně, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla či byla zrušena.

Poplatníkem dále není osoba, která používá vozidlo určené jako státní hmotná rezerva, a organizační složka osoby se sídlem v zahraničí.

Pro všechny typy vozidel samozřejmě platí, že musí být registrována v ČR.

Přiznání k dani silniční se podává k 31. 1. 2024 a v témže termínu jsou splatné i případné doplatky, které nebyly pokryty čtvrtletními zálohami.

Daň z nemovitých věcí

 Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají k 31. 1. 2024 ti, kteří jsou k 1. 1. 2024 vlastníky nemovitých věcí, a to pouze ve vymezených případech, jež nastaly v průběhu roku 2023 a jimiž mimo jiné jsou:

 • koupě nemovité věci;
 • nabytí nemovité věci darem či dědictvím;
 • prodej či darování nemovité věci;
 • změny v podobě stavebních úprav;
 • zahájení využívání nemovité věci pro podnikatelské účely;
 • zaevidování krajinného prvku na pozemku.

Mimo uvedené důvody bude povinno podat přiznání i cca 100 tis. majitelů garáží, stavebních pozemků či rekreačních staveb a uživatelů nemovitostí, jež jsou ve vlastnictví státu. Nově se totiž bude zdanění odvíjet nikoli podle skutečného účelu používání nemovitosti, nýbrž podle údajů, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí.

Přiznání je povinen za určitých okolností podávat i pachtýř, případně osoba, která užívá pozemek, jehož vlastník není znám.

Povinnost podat přiznání naopak nevzniká tehdy, pokud dojde k zákonným změnám, jako je kupříkladu změna sazby daně či místních koeficientů.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků zapsaných v katastru nemovitostí a z daně ze staveb a (bytových) jednotek definovaných katastrálním zákonem. Bez ohledu na zápis v katastru sem patří i inženýrské stavby.

Předmětem daně z pozemků nejsou například:

 • pozemky zastavěné stavbami, jež jsou předmětem daně, a to v rozsahu zastavěných ploch těchto staveb;
 • lesní pozemky s ochrannými lesy a lesy zvláštního určení;
 • pozemky určené k obraně republiky;
 • vodní plochy.

Konsolidační balíček přináší od roku 2024 zvýšení daně z nemovitých věcí v průměru o 1,8násobek. Je ale nadále ve výlučné kompetenci obcí, aby si stanovily místní koeficient, a to u zemědělských pozemků (orná půda, vinice, ovocné sady, chmelnice, zahrady ad.) 0,5-1,5 a u ostatních nemovitých věcí 0,5-5,0. Jak z uvedeného vyplývá, obce tedy mohou stanovením koeficientu nižšího než 1 daň naopak snížit.

Výše daně z nemovitých věcí by v budoucnu měla kopírovat vývoj inflace, tzn. o oficiální výši inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem by měla adekvátně vzrůst i daň.

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává tomu finančnímu úřadu, v jehož působnosti konkrétní nemovitost leží. Je-li u jednoho finančního úřadu daň nižší než 50 Kč, není potřeba ji hradit (dříve se jednalo o částku 30 Kč).

Daň z nemovitých věcí, je-li nižší než 5 000 Kč, je splatná do 31. 5. 2024. V případě daně vyšší než 5 000 Kč je daň splatná ve dvou termínech, a to k 31. 5. a 30. 11., poplatníci provozující zemědělskou výrobu či chov ryb pak mohou první platbu posunout až na 31. 8.

Všichni, jichž se platba daně z nemovitých věcí týká, včas obdrží od finanční správy informace, v jaké výši a do kdy jsou povinni platbu daně provést.

Pro více informací či poradenství v této oblasti je zde pro vás kolega Petr Kchimel.

LinkedIn
YouTube

ŘEŠÍME VAŠE STAROSTI S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM I S ÚČETNICTVÍM

S blížícím se koncem zdaňovacího období vyvstávají otázky daňového přiznání i diskuze nad správným zaúčtováním. Rozhodně se vyplácí mít situaci pod kontrolou a znát svá práva i povinnosti. U nás najdete:

 • vedení účetnictví, včetně dohledu daňového poradce již od 4.980 Kč/měsíc
 • zpracování daňového přiznání PO s revizí účetnictví  a návrhem daňové optimalizace od 11.900 Kč
MÁM ZÁJEM

Ostatní novinky

close ribbon