Diskriminace při zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Pozor na možnou diskriminaci při zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Připomínáme si rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2410/2020 ze dne 16. března 2021, který řešil právní otázku, zda a popřípadě za jakých podmínek může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době, je-li zaměstnankyně těhotná.

  • V uvedené věci zaměstnavatel namítal, že může zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (§ 66 odst. 1 věta první zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; dále jen „ZP“), neboť ustanovení § 53 odst. 1 ZP, zakazující výpověď v ochranné době, kterou se podle písm. a) rozumí doba, kdy je mj. zaměstnanec uznán dočasně pracovně neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil, se na zrušení pracovního poměru ve zkušební době nevztahuje.
  • Soud potvrdil argumenty zaměstnavatele spočívající v tom, že zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době také s těhotnou zaměstnankyní, avšak pouze stane-li se tak z důvodů, které nesouvisejí s jejím těhotenstvím. V řízení bylo nicméně zjištěno, že zaměstnavatel zrušil pracovní poměr se zaměstnankyní ve zkušební době na základě závěrů lékařského posudku, podle nichž zaměstnankyně pozbyla zdravotní způsobilost k práci lesní dělnice a jediným důvodem její nezpůsobilosti k výkonu uvedené práce bylo právě její těhotenství, což je však ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 ZP a § 2 odst. 4 zákona č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon, v platném znění, diskriminační a nepřípustné.
  • Spočívá-li totiž důvod zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele v těhotenství zaměstnankyně, jde o její nepřípustnou diskriminaci, která má za následek neplatnost tohoto rozvázání pracovního poměru, a to jak v případě, kdy je těhotenství zaměstnankyně v písemném zrušení pracovního poměru jako důvod zrušení uvedeno, tak v případě, kdy tento důvodu výslovně uveden není, nebo kdy je v něm uveden v rozporu se skutečností důvod jiný. Jestliže odvolací soud shledal, že se zaměstnavatel nedopustil vůči zaměstnankyni diskriminace z důvodu těhotenství, resp. z důvodu jejího pohlaví, neboť neukončil pracovní poměr se zaměstnankyní z důvodu jejího těhotenství, ale pracovní poměr zrušil ve zkušební době bez uvedení důvodu, spočívá takový rozsudek na nesprávném právním posouzení věci.

Pro více informací či poradenství v této oblasti je zde pro vás kolegyně Olga Vávrová.

LinkedIn
YouTube

Ostatní novinky

close ribbon