Novela insolvenčního zákona 2023 – zkrácení doby oddlužení pro všechny?

Vláda koncem června schválila novelu insolvenčního zákona, která přinese vedle zmírnění podmínek splácení dluhů také významnou změnu v podobě zkrácení doby oddlužení, a to všem typům dlužníků jakožto fyzickým osobám, tedy vyjma toliko osob právnických, na něž se novela vztahovat nebude.

Smyslem je umožnit poctivým dlužníkům rychlejší návrat z dluhové spirály zpět do ekonomicky zdravějšího prostředí, přičemž novela pamatuje i na ty nepoctivé, kteří by případného institutu oddlužení úmyslně zneužívali. Předpokládá se, že k účinnosti změny by mohl dojít již od 1. ledna 2024 a bude se vztahovat na všechny fyzické osoby, včetně podnikajících.

Podle současné úpravy, účinné od poloviny roku 2019, mohou bez dalších podmínek ve zkrácené době –, která je jednotně stanovena na 3 roky – splnit oddlužení pouze invalidní důchodci druhého či třetího stupně. Starobní důchodci však musejí pobírat starobní důchod po celou dobu trvání oddlužení a nárok na něj jim musí vzniknout ještě před schválením samotného oddlužení. Doba oddlužení může být rovněž zkrácena v případech, kdy celkové dluhy dlužníka vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením věku 18 let, anebo je-li splaceno alespoň 60 % všech dluhů. Ve všech ostatních případech platí standardní doba oddlužení 5 let, samozřejmě s výjimkou situace, kdy je splaceno 100 % dluhů; v takovém případě se oddlužení automaticky končí bez ohledu na dobu jeho trvání.

Návrh implementuje část směrnice EU o restrukturalizaci a insolvenci, která ukládá České republice povinnost sjednotit dobu oddlužení s některými pravidly platnými v rámci EU.

Předpokládá se, že by bylo fakticky obtížné posuzovat a rozlišovat dluhy dlužníka vzniklé výlučně z podnikání a všechny ostatní dluhy, pro které by byla event. stanovena delší doba oddlužení. Efektivněji se jeví plošně zkrátit dobu oddlužení pro všechny, bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele či nikoliv.

Zkrácení doby oddlužení na 3 roky = menší částka pro věřitele?

V současnosti se během trvání oddlužení splatí průměrně 56 % původních dluhů. Pokud se doba oddlužení u všech fyzických osob zkrátí, přirozeně se toto číslo výrazně sníží. Podle posledních odhadů se lze již nyní domnívat, že dojde ke snížení celkové částky splacené dlužníkem jen na pouhých 35–40 % původního dluhu. Zjednodušeně řečeno, nyní dlužníci splatí až polovinu svých dluhů, nicméně po zavedení zkrácení doby oddlužení se může stát, že splatí pouze třetinu. Jedná se tak o značný rozdíl.

Výhodnou se zkrácená doba oddlužení může zdát pro stát, jelikož ten nejenže nebude tolik zatěžován výdaji na podporu dlužníků, ale také se tito čerstvě oddlužení rychleji vrátí do běžného ekonomického prostředí se všemi dalšími odvody a nezbytnými výdaji.

Na závěr nutno upozornit, že po přijetí novely by se však kratší doba oddlužení vztahovala jen na nové případy povolení oddlužení. U těch, které byly schválené ještě před účinností avizované novely, by se nadále postupovalo podle podmínek, které platily v době zahájení insolvenčního řízení.

V případě doplňujících dotazů se na nás neváhejte obrátit.

SAMAK tým

Ostatní novinky

close ribbon