Novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách

Dne 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, která do významné míry rozšiřuje rozsah subjektů i okruh zboží, na které zákon doposud dopadal.

NA KOHO SE ZÁKON VZTAHUJE?
Před novelou byl odběratelem s významnou tržní silou ten subjekt, jehož roční obrat na území ČR přesáhl 5 miliard Kč. Novelou došlo ke snížení tohoto limitu na 2 miliony euro. Důležité je, že obrat se posuzuje ve vztahu k celosvětovému obratu koncernu a nově se započítávají i obraty tzv. partnerských podniků, dohromady se posuzují také aliance. 

JAKÉHO ZBOŽÍ SE ZÁKON TÝKÁ?
Zákon nyní dopadá nikoli pouze na potravinářské výrobky, ale na všechny zemědělské produkty a potravinářské výrobky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy o fungování EU a produkty odvozené. Nová legislativa je tedy značně širší, neboť pokrývá celý zemědělský a potravinový řetězec (princip „z farmy na vidličku“). 
Prakticky: Pokud má společnost nebo skupina, do které společnost náleží, obrat vyšší než 2 miliony euro a nakupuje potraviny nebo zemědělské výrobky, je vysoká pravděpodobnost, že na ni zákon dopadá.

JAKÉ DOPADY MÁ NOVELA NA UJEDNÁNÍ STRAN? 
Podnikatelé – odběratelé, kteří budou mít vůči dodavatelům postavení významné tržní síly, musejí od 1. ledna 2023 uzavírat smlouvy tak, aby vyhovovaly požadavkům nového znění zákona, tzn. neobsahovaly nekalé praktiky. Smlouvy, které byly uzavřeny před 1. lednem 2023 jsou smluvní strany povinny uvést do souladu do 12 měsíců od účinnosti zákona, tzn. do konce roku 2023. 

Zákon nově taxativně vymezuje zakázané nekalé praktiky, ze kterých uvádíme příkladem následující:

  • veškeré smlouvy musí být uzavřeny písemně (žádné objednávky pouze přes telefon);
  • smlouvy nesmí být nevyvážené v neprospěch dodavatele; 
  • platba, sleva, nebo jiné plnění musí být sjednána před zahájením dodávek vč. výše předmětu a rozsahu;
  • splatnost smluv nesmí být delší než 30 dnů ode dne doručení faktury kromě zákonem uvedených výjimek;
  • zákaz vratek – nesmí být sjednáno nebo uplatněno právo na vrácení zakoupeného zboží bez toho, aniž by odběratel za neprodané zboží nebo za jejich odstranění zaplatil;
  • odběratel nesmí požadovat, aby dodavatel uhradil náklady na slevy na produkty prodávané odběratelem v rámci propagační akce odběratele, pokud předem neupřesní období a předpokládané množství výrobků, které budou objednány se slevou.

JAKÉ SANKCE HROZÍ?
Dodržování zákona dozoruje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Za porušení zákona hrozí odběratelům s významnou tržní sílou pokuta do 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu odběratele za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců.

Mimo to je zde riziko, že dodavatelé budou namítat neplatnost jednotlivých ustanovení nebo celých smluv, pokud budou v rozporu se zákonem. 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT? 
Pokud máte za to, že by se na Vás zákon mohl vztahovat, dejte nám vědět a my posoudíme, zda pod působnost zákona spadáte či nikoli. Současně Vám doporučíme, jak postupovat, abyste zákonu vyhověli, vyhnuli se sankcím ze strany ÚOHS a vyloučili riziko, že Vámi uzavřené smlouvy budou pro jejich rozpor se zákonem neplatné. 

Pokud Vás dané téma zajímá více, neváhejte se nás obrátit. Naše kolegyně JUDr. Helena Jurka, LL.M. je připravena s Vámi konzultovat doplňující dotazy a pomoci Vám zorientovat se v této nelehké problematice. 

 

Ostatní novinky

close ribbon