Odložení okamžiku zdanění a odvodu zákonného pojistného u zaměstnaneckých akcií

Sněmovní tisk č. 570 obsahuje mj. pozměňovací návrh přednesený 1. 3. 2024 ve druhém čtení poslancem Michaelem Kohajdou, jenž sjednocuje okamžik zdanění příjmů při uplatnění opce, resp. uvolnění restrikcí a nabytí zaměstnaneckých akcií (ESOP).

Od 1. 1. 2024 platné ustanovení § 6, odst. 14 zákona o daních z příjmů umožňuje odložení okamžiku zdanění příjmu, který spočívá v rozdílu mezi tržní cenou akcií a cenou, za kterou byly zaměstnancem ve zvýhodněném režimu nabyty.

Tento okamžik může nastat nejpozději za 10 let, nenastane-li dříve jedna z v § 16/4 uvedených situací jako například konec výkonu činnosti zaměstnance, vstup zaměstnavatele do likvidace, ztráta české daňové rezidence apod.

Určitým překotným přijetím výše uvedených ustanovení došlo ale k tomu, že se rozešly okamžiky, kdy dochází ke zdanění a kdy se převod podílu na zaměstnance nebo uplatnění nepřevoditelné opce stává podle pojistných zákonů poskytnutým plněním.

Do očekávané platnosti avizované novely je tedy nutno provádět odvody na zdravotní a sociální pojištění bez ohledu na skutečnost, že ke zdanění příjmu dojde až někdy v budoucnu.

Avizovaný pozměňovací návrh tedy ustanovení zákonů o veřejném zdravotním pojištění a o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti tyto okamžiky sjednocuje tak, že k odvodu pojistného dojde až tehdy, kdy nastane okamžik zdanění příjmu.

Byl-li by zaměstnavatelem příjem mezi tržní a nabývací cenou akcií ponížen dle § 6, odst. 15 ZDP o pokles hodnoty podílu, považuje se za zúčtovaný příjem tento snížený příjem. Pouze z této hodnoty bude tedy odvedena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Ostatní novinky

close ribbon