Pozor na přechodná ustanovení novely zákoníku práce

Pozor na přechodná ustanovení novely zákoníku práce ❗

Dne 1. 10. 2023 nabyla účinnosti velká část novely zákoníku práce, tj. zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“), a to s výjimkou ustanovení týkajících se dovolené pro tzv. dohodáře, ustanovení upravujících nově nepřetržitý odpočinek v týdnu a nových podmínek pro zákaz členství v orgánech právnických osob pro některé skupiny zaměstnanců, která nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024.

Obecně platí, že nový zákon se použije až na právní vztahy vzniklé po nabytí jeho účinnosti, často je však nutné upravit i vztah nové právní úpravy k dřívější právní úpravě, tj. k úpravě platné před novelizací, což se děje prostřednictvím tzv. přechodných ustanovení. Jejich smyslem je zejména odstranit nebo zmírnit negativní důsledky, které mohou vzniknout při střetu nové a dřívější právní úpravy.

Jak již bylo mnohokrát uvedeno, Novela zavádí pro zaměstnavatele řadu nových povinností, případně jejich stávající povinnosti rozšiřuje.

Dochází například k rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, přičemž nově tato povinnost platí i vůči zaměstnancům pracujícím na základě dohod. Dle přechodných ustanovení Novely platí, že pokud zaměstnavatel před 1. 10. 2023 vůči svému zaměstnanci řádně splnil informační povinnost v rozsahu dle dřívější úpravy, je povinen zaměstnanci poskytnout i rozšířený okruh informací, pokud o to zaměstnanec písemně požádá, a to do 7 dnů ode dne doručení takové žádosti. Stejná povinnost a lhůta platí pro zaměstnavatele i v případě, kdy žádost podá zaměstnanec, který již vykonává práci na základě dohody. Vzhledem k tomu, že lhůta 7 dnů je značně krátká, měli by být zaměstnavatelé na tuto eventualitu připraveni i tehdy, pokud nemají v úmyslu nabírat nové zaměstnance.

Příznivější situace pro zaměstnavatele nastává v případě, kdy u něj zaměstnanci pracují na tzv. home office bez písemné dohody stanovící jeho podmínky, v takovém případě má zaměstnavatel povinnost s nimi uzavřít písemnou dohodu ve lhůtě 1 měsíce od nabytí účinnosti Novely, tedy nejpozději do 1. 11. 2023.

Závěrem připomínáme, že v případě nesplnění povinností ve výše uvedených lhůtách se zaměstnavatelé vystavují riziku postihu ze strany orgánů inspekce práce, které jim mohou uložit pokuty až do výše 200.000 Kč, resp. 300.000 Kč.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi se splněním výše uvedených povinností pomůžeme.

Ostatní novinky

close ribbon