Připravovaná novelizace advokátního tarifu a její vliv na vymáhání pohledávek, a to včetně těch menších, tzv. „bagatelních“

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu advokátního tarifu. Tento návrh je výsledkem řady jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory s očekávaným termínem účinnosti od 1. července 2023. 

 

Právní úprava novelizuje vyhlášku o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který upravuje především odměny a náhrady advokáta za poskytování právních služeb, tedy za výkon advokacie, poskytování bezplatné právní pomoci, správu majetku a jinou činnost regulovanou zákonem o advokacii. Právní úprava odměny advokáta byla naposledy valorizována v roce 2006. Naproti tomu došlo v průběhu let 1997 až 2021 ke snížení odměny advokátů nejprve o 10 %, následně o 30 % a nakonec o 20 %.  

Cílem současného návrhu je dle Ministerstva spravedlnosti změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců.  

Co navrhovaná právní úprava přinese do advokátní praxe a zároveň do praxe vymáhání pohledávek?  

Novela má za cíl zejména sjednotit pásma sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 10 000 Kč, na částce 1500 Kč. Vyšší sazba mimosmluvní odměny u těchto menších pohledávek zajistí vedle posílení motivace advokátů poskytovat právní služby spojené s jejich vymáháním, také vyšší míru pravděpodobnosti jejich úspěšného vymožení, a to v důsledku jejich samotného zapojení do vymáhacího procesu. Zároveň motivuje i věřitele k vymáhání těchto drobnějších pohledávek, nyní často opomíjených.  

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

 

Součástí poradenské skupiny SAMAK je zkušený litigační tým vedený Michalem Šebánkem, který se vedle soudních sporů z občanského, obchodního, korporátního, správního i trestního práva, zabývá rovněž vymáháním pohledávek. Výhodou vymáhání pohledávek prostřednictvím naší advokátní kanceláře je erudovanost při posuzování vymahatelnosti nároků, odborné zázemí a zkušenost s mimosoudním a soudním vymáháním pohledávek. 

V případě potřeby individuální konzultace se na nás neváhejte obrátit.   

Ostatní novinky

close ribbon