Ocenění společnosti pro správce alternativního fondu dle §15 ZISIF

V roce 2023 se na nás obrátil klient, který je správcem alternativního investičního fondu dle §15 ZISIF. Takový správce musí být registrován u ČNB ovšem nepodléhá jejímu dozoru. Dle §15 není správce oprávněn nabízet své investiční služby veřejně, pouze pro malý počet retailových investorů, případně pro investory kvalifikované.

Klient nás požádal o provedení valuace společnosti, do které jako správce alternativního fondu investuje s hlavním záměrem o rozšíření pobočkové sítě. Tato investiční příležitost je hlavní část klientem určené investiční strategie.

Provedli jsme tedy ocenění, určili hodnotu firmy a cenu, kterou bychom byli schopni na trhu získat.

Provedená valuace slouží jako:

  • informace pro stávající investory, kteří již investici provedli;
  • podklad k oslovení nových potenciálních investorů (retailových či kvalifikovaných);
  • zobrazení současného stavu k porovnání s minulostí;
  • podklad pro sledování vývoje hodnoty společnosti v čase.

Dle §15 má správce alternativního investičního fondu informační povinnost vůči České národní bance. Report se posílá 1x ročně vždy za uplynulý rok, a to nejpozději k 31. lednu přes systém SDAT. Tento proces výkaznictví zajišťujeme také.

Související služby

Korporátní a obchodní právo
Přeměny a akvizice
Transakční poradenství

Specialisté

+420 603 170 109
Marek Švehlík
PARTNER
Specializace na korporátní a obchodní právo, přeměny a akvizice, spornou agendu a správu…
+420 731 868 031
Tomáš Ečer
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na oceňování podniků

Ostatní případové studie

Úspěšné zastupování klienta v daňovém sporu o cca 40 mil. Kč
V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.
close ribbon